Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 157 | 10 | 812-825

Article title

Alois Rašín a ti druzí : Právníci při vzniku československého státu

Content

Title variants

EN
Alois Rašín and the others : The lawyers involved in the formation of the Czechoslovak State

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek připomíná vznik československého státu prostřednictvím aktivit tří právníků, různým způsobem spojených s přípravou prvních československých ústavních zákonů. Účast soudce Ferdinanda Pantůčka byla sice spíše nepřímá, ale o to významnější. Jeho „předpřevratový“ návrh politického zákona, doplněný návrhy zákonů podrobněji rozvádějících jeho rámcová ustanovení, významně ovlivnil obsah prvního československého zákona (č. 11/1918 Sb. z. a n.) a spolu se zmíněnými návrhy navazujících zákonů též další právotvornou činnost Národního výboru československého včetně prozatímní ústavy. Některé návrhy zákonů a nařízení (č. 1 až 7/1918 Sb. z. a n.) jako zpravodaj v Národním výboru také předkládal. Alois Rašín je spojován především s původní podobou zmíněného zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., ale jako člen předsednictva Národního výboru se také významně podílel na jeho operativním rozhodování. Z titulu své funkce plénu Národního výboru předložil návrhy několika zákonů a informoval je o schválených nařízeních. Alfred Meissner je znám jako tvůrce textu prozatímní ústavy, méně už jako ten, kdo prosadil, že ústavu přijal už Národní výbor československý.
EN
The article refers to the formation of the Czechoslovak state by presenting the activities of three lawyers variously connected with the preparation of the first Czechoslovak constitutional laws. The participation of the judge Ferdinand Pantůček was rather indirect, but the more important. His “pre-revolutional” draft of the Political Act, supplemented by several draft laws containing more detailed provisions, significantly affected the content of the First Czechoslovak Law (No. 11/1918 Coll.) And, together with the above-mentioned draft laws, it also influenced the following law-making activity of the National Committee - resulting in, among others, the Provisional Constitution. As a rapporteur of the National Committee he also submitted several draft laws and regulations (Nos. 1 to 7/1918 Coll.). Alois Rašín is primarily associated with the initial version of the Act No. 11/1918 Coll. but as a member of the presidium of the National Committee he also played a significant role in its decision making. In his position, he submitted several draft laws to the plenum of the National Committee and informed them of the enacted regulations. Alfred Meissner is known to be the author of the text of the Provisional Constitution, less is he known as the one who successfully fought for the enactment of the constitution by the Czechoslovak National Committee.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.17a21043-90f9-499f-a152-99db78d2ccda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.