PL EN


2011 | 3(202) | 29-54
Article title

Pamięć i tożsamość. Przemiany współczesnych tożsamo-ści Romów w kontekście doświadczenia zagłady

Content
Title variants
EN
MEMORY AND IDENTITY. TRANSFORMATIONS OF CONTEMPORARY ROMANI IDENTITIES IN THE CONTEXT OF THE HOLOCAUST EXPERIENCE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor dzieli istniejące stanowiska w kwestii natury tożsamości Romów na substancjalne, relacyjne i procesualne. Według pierwszego z nich Romowie to lud posiadający określoną „istotę” kulturową, która określa ich tożsamość. Według drugiego, romskie tożsamości bu- dowane są w relacji do innych – głównie do nieromskiego świata. Podejście trzecie kładzie nacisk na tożsamość jako proces budowania więzi pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i antycypowaną przyszłością grupy. Autor twierdzi, że każde z tych stanowisk przedstawia jakiś istotny aspekt romskiej tożsamości, stąd też pełny jej opis wymaga uwzględnienia tych trzech podejść. Następnie na podstawie analizy literatury i wywiadów przeprowadzonych z działaczami romskimi średniego szczebla autor dowodzi, że pamięć romskiej zagłady w czasie II wojny światowej osłabiła substancjalny aspekt romskich tożsamości, doprowadziła do sprzecznych procesów w ramach tożsamości relacyjnej (asymilacja i izolacjonizm), a przede wszystkim przyczyniła się do rozwoju procesualnego jej pojmowania, wspieranego przez romskie organizacje polityczne i ich ambicje uzyskania dla Romów statusu specyficznego narodu.
EN
The author divides the existing standpoints regarding Romani identities into substantive, relational and those referring to historical process. According to the first standpoint Roma are a people who possess a particular cultural essence which defines its identity. According to the second approach, Romani identities are constructed in relation to the other - in particular to the non-Romani world. The third perspective emphasizes identity as a process of building the links between the past, the present and the anticipated future of a group. According to the author, each of these approaches presents an important aspect of Romani identity, a full depiction of which thus requires taking into account all the three perspectives. Based on the interviews conducted with mid-rank Romani activists, the author argues that the memory of the Romani suffering during WWII has weakened the substantive aspect of Romani identities, lead to the contradictory processes in the frame of relational identity (assimilation and isolationism), but, most of all, it contributed to the development of the historical approach to Romani identity, supported by the Romani political organizations and their ambitions for the Roma to achieve a status of a nation in its own right.
Year
Issue
Pages
29-54
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Slawomir Kapralski, Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA098120
YADDA identifier
bwmeta1.element.1821bdf1-2897-3648-8e85-060f14972aab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.