Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 64 | 2 | 155-167

Article title

Psychometrické vlastnosti CSIV u české populace

Content

Title variants

EN
Psychometric properties of CSIV (Circumplex Scales of Interpersonal Values) in the Czech population

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cíle. Cílem studie bylo zhodnocení psychometrických vlastností české verze dotazníku CSIV, který je nástrojem pro měření sociálních motivů, a vytvoření českých norem pro internetovou populaci za účelem přispět k možnému budoucímu použití tohoto nástroje. Vzorek. Online dotazník byl administrován u 2698 respondentů, z nichž 2574 (34,77 % mužů, 65,23 % žen) odeslalo kompletní, validní dotazník a byli tak zahrnuti do analýzy. 2343 respondentů (35,25 % mužů, 64,75 % žen) dokončilo také dotazník BFI-44. Statistická analýza. Reliabilita byla ověřena pomocí Cronbachova koeficientu alfa a McDonaldova koeficientu omega. Kruhová struktura jednotlivých oktantových škál CSIV byla testována pomocí korelací, randomizovaného testu relací uspořádání a modelování strukturálních rovnic. Rozdíly mezi pohlavími byly testovány pomocí Welchova t-testu a Holmovy metody. Normy (průměry, směrodatné odchylky a kvartily) byly vypočítány pro obě skupiny zvlášť. Výsledky. Česká verze CSIV vykazuje dobré psychometrické vlastnosti. Cronbachovo alfa se u jednotlivých škál pohybovalo v rozpětí mezi 0,733 a 0,845. McDonaldovo omega se u jednotlivých škál pohybovalo v rozpětí od 0,738 do 0,848. První dvě komponenty PCA vysvětlují 66,67 % rozptylu. Byla splněna všechna kritéria pro stanovení kruhové struktury. Byly nalezeny signifikantní a významné korelace mezi sociálními hodnotami či cíli měřenými pomocí CSIV a behaviorálními dispozicemi měřenými BFI-44. Limity studie. Studie je limitována absencí dat pro test-retest realibilitu. Závěry jsou založeny na datech uváděných respondenty v rámci online výzkumu. Článek je v anglickém jazyce.
EN
Objectives. The aim of the study was to evaluate the psychometric properties of a Czech version of the Circumplex Scales of Interpersonal Values (CSIV), a measure of social motives, and to generate Czech norms for the internet population to aid future applications of the measure. Sample and settings. An online questionnaire was administered to 2698 respondents, of which 2574 (34.77% men, 65.23% women) submitted complete, valid questionnaires and were thus included in the analyses. 2343 respondents (35.25% men, 64.75% women) also completed the BFI-44 questionnaire. Statistical analysis. Scale reliabilities were computed using Cronbach alphas and McDonald’s omegas. The CSIV octant scales’ circumplex structure was tested using correlations, a randomization test of order relations, and structural equation modelling. Gender differences were tested using Welch’s t-tests and Holm method. Separate norms (means. standard deviations and quartiles) were computed for each gender subgroup. Results. The Czech version of the CSIV showed good psychometric properties. The Cronbach’s alphas of the individual scales range between 0.733 and 0.845. The McDonald’s omegas of the individual scales range between 0.738 and 0.848. The first two components in the PCA explain 66.67% of the variance, and all circumplex structure criteria were met. There were significant and theoretically sensible correlations of the social values or goals assessed by the CSIV and the behavioural dispositions assessed by the BFI-44. Study limitation. The study is limited by the absence of test-retest reliability data. The conclusions are based on self-reported data as part of the online study.

Year

Volume

64

Issue

2

Pages

155-167

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.188debdb-8613-4489-aa71-c0a80e28bbda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.