Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 57 | 4 | 495-510

Article title

Praying for rain. Music for rogation days from Silesia:

Authors

Content

Title variants

CS
Modlitba za déšť. Hudba pro prosebné dny ve Slezsku:

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The musical culture of seventeenth-century Silesia abounds in phenomena of confessional meaning, concerning not only the Protestant circles that were predominant there, but also the Catholic milieu, favoured by imperial authorities. These phenomena are often associated with extra-liturgical repertoire, which was used in various circumstances and feasts celebrated in the post- Tridentine era and promoted by various monastic families. In addition to the repertoire of this type performed during church services, some were sung extra urbem, during the so-called dies rogationum. This feast regularly fell during the week before Ascension Day and was associated with the rites of spatial sacralisation, celebrated to convey to the community a sense of its existential security. But the rites of rogation days were also performed in times of natural disasters, especially prolonged drought, during which the Litany of the Saints, associated with the procession petitioning for their intercession, was sung. The evidence for such an event is a small paper card with the prayer beseeching for rain found in a set of partbooks transmitting the score for a Litaniae de omnibus Sanctis pro diebus Rogationum. The copy of this composition comes from the Convent of the Canonesses Regular in Wrocław (PL–Wu RM 6140) and was composed by the Silesian Jesuit Joannes Faber (1599–1667). The piece is not only a unique source for the rare musical production of Jesuits at this time; it can be also examined in the context of studies on climate changes of the past. The setting of the litany by Faber was most probably performed on the occasion of a protracted drought that happened in 1684. Confirmation for this fact can be found in archival sources of Catholic provenance from Silesia (i. e. chronicles of Jesuit centres), but it was also predicted by prognostics and calendars printed in Protestant cirles of this region. Both types of sources provide compelling insight into the social strategies of different confessional environments, revealing both their social strategies and contrasting worldviews.
CS
Hudební kultura Slezska sedmnáctého století je bohatá na jevy nesoucí konfesijní význam, týkající se nejen místně převládajících protestantských kruhů, nýbrž i katolického prostředí favorizovaného císařskými úřady. Tyto prvky bývají často propojené s mimoliturgickým repertoárem využívaným při různých příležitostech a o svátcích konaných v potridentské éře a podporovaných rozličnými řeholními společenstvími. Vedle tohoto typu repertoáru provozovaného během chrámových bohoslužeb byly některé skladby zpívány extra urbem, v době takzvaných dies rogationum. Tento svátek pravidelně připadal na týden před svátkem Nanebevstoupení Páně a byl spojený s obřadem svěcení místa konaným za účelem upevnění pocitu existenčního bezpečí v řadách dané obce. Obřad prosebných dní však bylo možno vyhlásit i v případě živelních pohrom, zejména dlouhotrvajícího sucha, přičemž se v jeho průběhu zpívala Litanie ke Všem Svatým v kombinaci s procesím prosebníků o jejich pomoc. Dokladem takové události je papírová kartička s modlitbou prosící o déšť nalezená v rozpisu hlasů v partituře Litaniae de omnibus Sanctis pro diebus Rogationum. Kopie této kompozice pochází z vratislavského kláštera augustiniánek (PL–WuRM 6140) a jejím autorem je slezský jezuita Joannes Faber (1599–1667). Tato skladba není pouze jedinečným pramenným dokladem nepočetné hudební produkce tehdejších jezuitů; lze se jí zabývat i v kontextu studia klimatických změn minulých období. Faberovo zhudebnění Litanie bylo s největší pravděpodobností provozováno v době velkého sucha, k němuž došlo v roce 1684. Potvrzení této okolnosti lze nalézt v některých katolických archivních materiálech ze Slezska (tj. v kronikách tamních jezuitských středisek), kromě toho ji ovšem predikovaly i prognostiky a kalendáře vydávané tiskem protestantskými kruhy této oblasti. Oba tyto pramenné zdroje nabízejí zajímavý vhled do sociálních strategií v rozdílných konfesijních prostředích, a vypovídají o jejich antropologii a hodnotových světonázorech.

Year

Volume

57

Issue

4

Pages

495-510

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic
unknown
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.18a02680-2716-4477-96b7-078e9c62da81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.