Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1(78) | 57-68

Article title

Organizacja uczaca sie modelem nowoczesnego zarzadzania przedsiebiorstwem górniczym

Content

Title variants

EN
THE LEARNING ORGANIZATION: A MODEL OF MODERN MINING COMPANY MANAGEMENT

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zwrócono uwagę na problematykę dostosowania się polskich przedsiębiorstw górniczych do coraz silniejszej konkurencji na rynku. Celem artykułu jest przedstawienie cech i założeń organizacji uczącej się oraz zaprezentowanie możliwości dostosowania tej koncepcji do przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza odnosi się do istoty funkcjonowania organizacji uczącej się. W drugiej części artykułu przedstawiony został model “organizacji uczącej się”, uwzględniający specyfikę funkcjonowania polskich przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego. Przekonanie, że organizacja ucząca najszybciej uczy się przez interakcję z otoczeniem i stwarza największe możliwości przedsiębiorstwom górniczym na przetrwanie w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu jest przesłanką zawartą w prezentowanym artykule.
EN
This article takes a note of problems relating to the adapting of Polish mining companies to continuously growing competition on the market. Its purpose is the presentation of the qualities and assumptions of learning organizations as well as of the potential for adapting this concept to bituminous coal mining companies. The article consists of two sections. The first is related to the essence of the functioning of a learning organization. The second part presents a model of the learning organization that takes into account the specifics of the functioning of Polish bituminous coal mining companies. The conviction that learning organizations learn the quickest through interaction with their surroundings and that such organizations create the best conditions in mining companies for survival in an increasingly competitive environment is the premise presented.

Year

Issue

Pages

57-68

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2011-02-15

Contributors

 • Karol Adamiecki Academy of Economics in Katowice, Katowice, Poland
 • Miroslawa Jedryczko, Wydzial Zarzadzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, Poland

References

 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Calvert G, Mobley S., Marshall L. (1994), Grasping the learning organization, Training and Development.
 • Dźwigoł H. (2007), Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Fornalczyk A., Choroszczak J., Mikulec M., (2008), Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, programy, bariery, efektywność, pomoc publiczna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Garvin D. A. (2006), Budowanie organizacji uczącej się, [w:] Zarządzanie wiedzą, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Gherardi S. (2001), Organizational learning, [w:] The IEBM Handbook of Organizational Behaviour, Sorge A., Warner M. (red.), Thomson Learning, London.
 • Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lisiecka K. (2008), Kryteria budowy mierników dla strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rokita J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauki o zarządzaniu, GWSH, Katowice.
 • Lisiecka K. (2009), Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Levitt B., March J.G. (1988), Organizational Learning, „American Review of Sociology”, vol. 14.
 • Lundy O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Palarski J. (2009), Problemy górnictwa węgla kamiennego, „Wiadomości Górnicze”, 1/2009.
 • Pedler M., Burgoyne J., Boydell T. (1991), The Learning Company: A. Strategy for Sustainable Development, McGraw-Hill, London.
 • Perechuda K., (1998), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Rokita J. (2009), Dynamika zarządzania organizacjami, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Senge P.M. (2002), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA09609

YADDA identifier

bwmeta1.element.18b56b69-90ff-3259-9a69-6e8a0a0612cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.