Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 21 | 147-163

Article title

Znaczenie zasobów społecznych w procesie zaspokajania potrzeb bytowych rodzin

Content

Title variants

EN
Significance of social resources in the process of meeting family’s domestic needs

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka poświęca swoje zainteresowanie problematyce familizmu rozumianego jako uznawanie znaczenia identyfikacji z rodziną, lojalności rodzinnej, wagi wzajemnej pomocy i wspierania między jej członkami. Analizując proces zaspokajania potrzeb bytowych gospodarstw domowych, podejmuje próbę określenia stopnia wykorzystywania zasobów społecznych. Porusza problem dostępu do instytucji publicznych i możliwości korzystania z ich usług jako przedmiotów lokalnej polityki społecznej oraz wykorzystywania wszelkich rodzajów transferów rodzinnych. Podstawą empiryczną artykułu są rezultaty sondażu przeprowadzonego w roku 2006 na próbie imiennej, reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców województwa lubuskiego, oraz drugiej edycji Lubuskiego Sondażu Społecznego z 2009 roku. W analizie zostały także wykorzystane rezultaty wywiadów narracyjnych przeprowadzonych w 2008 roku.
EN
The paper addresses the issue of familism understood as recognizing the importance of identifying with the family, loyalty among its members, and significance of mutual help and support. By analyzing the process of satisfying domestic needs of a household, an attempt is made at determining the extent to which social resources are being used. The problem of access to public institutions and making use of their services as the items of local social policy, as well as using all kinds of family transfers is also discussed. The empirical basis of the article comes from the results of a survey conducted in 2006 on a random sample of individuals, representative of adult inhabitants of Lubuskie administrative province and the second edition of the Lubuskie Social Survey from 2009. The analysis also makes use of narrative interviews conducted in 2008.

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Balcerzak-Paradowska B. 2003, Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, IPiSS, Warszawa.
 • Borys T. 2001, Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny, w: Jak żyć? red. A. Wachowiak, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Drozdowski R. 2002, Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Giza-Poleszczuk A. 2000, Przestrzeń społeczna, w: Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Giza-Poleszczuk A. 2005, Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A. 2000, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Głąbicka K. 2001, Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Golinowska S. 1999, Starzenie się społeczeństw, „Polityka Społeczna”, nr 9.
 • Grabowska M., Szawiel T. 2003, Budowanie demokracji: podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kurzynowski A. 2002, red., Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach, SGH, Warszawa.
 • Kwak A. 2005, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Luszniewicz A. 1971, Teoria i praktyka mierników poziomu życia ludności, „Gospodarka Planowa”, nr 5.
 • Luszniewicz A. 1974, Koncepcja mierników życia ludności, w: Społeczne aspekty rozwoju gospodarczego, red. J. Danecki, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Murawski K., 1999, Państwo i społeczeństwo obywatelskie: wybrane problemy rozwoju demokracji w Polsce 1989–1997, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Slany K. 2002, Alternatywne formy życia rodzinnego, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.
 • Sztompka P. 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
 • Warzywoda-Kruszyńska W., Szukalski P. 2004, Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Załęski P. 2007, Propaganda społeczeństwa obywatelskiego w dobie transformacji: Zestawienie zawartości materiałów prasowych, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10768

YADDA identifier

bwmeta1.element.199679d7-33c1-31f3-847b-43b27d0abb89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.