Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 67 | 6 | 917-931

Article title

Proměny ockhamistické teorie idejí

Content

Title variants

EN
Transformations of the ockhamist theory of ideas

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie se zabývá přístupy k problematice idejí ve scholastických verzích nominalismu v období mezi čtrnáctým a sedmnáctým stoletím; konkrétní vzorek zahrnuje Ockhamův přístup a jeho recepci u Biela, Maira a Arriagy. Za základní témata této diskuse lze považovat logicko-sémantickou analýzu výrazu „idea“ a ontologickou teo-rii identity (resp. otázku přípustnosti slabších forem identity, než je identita reál-ná). V širší historické perspektivě je možno sledovat postupné propracování logických témat v první scholastice a jejich úplné vymizení ve scholastice druhé, což přispívá k historiografii transformace jak nominalistického myšlení, tak scholastického myšlení obecně.
EN
The study addresses different accounts of divine ideas within scholastic nominalism between the fourteenth and seventeenth centuries (the sample includes William Ockham and the reception of his work by Biel, Mair, and Arriaga). The basic topics within that tradition are the logico-semantical analysis of the term “idea” and the ontology of identity (including the discussion of the admissibility of different “weak” forms of identity). From a broader historical perspective, it is possible to document, among others, the elaboration of logical issues within the “first” and their disappearance in the “second” scholasticism, and thus contribute to the present knowledge of the transformations of the nominalist paradigm and scholastic thought in general.

Year

Volume

67

Issue

6

Pages

917-931

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.19fc4a35-69c0-4d3d-8ca5-d24fb8cb8a04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.