Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 155 | 12 | 1092-1111

Article title

Ochrana zaměstnance ve světle mezinárodního práva soukromého a procesního

Content

Title variants

EN
Protection of an employee in terms of the international private and procedural law

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
České pracovní právo poskytuje zaměstnanci, který je považován za slabší smluvní stranu, zvýšenou právní ochranu za účelem vyrovnání faktické nerovnosti vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nicméně v případě uzavírání přeshraničních pracovních smluv mohou nastat situace, za nichž by tato ochrana mohla být ztracena. Právo Evropské unie proto zaměstnanci jako straně ze sociálně-ekonomického pohledu slabší poskytuje ochranu prostřednictvím zvláštních, tzv. materializovaných kolizních norem, které vynucují aplikaci ochranných kogentních norem, a speciálních pravidel o příslušnosti, na jejichž základě může být ve prospěch zaměstnance přenesena soudní příslušnost a která omezují místa sudiště, v nichž může být zaměstnanec žalován. K ochraně zaměstnance rovněž slouží tzv. imperativní normy jako obecný institut upravený v článku 9 Nařízení Řím I.Právní úprava mezinárodní příslušnosti v oblasti individuálních pracovních smluv doznala významných změn přijetím Nařízení Brusel Ibis, které od 10. Ledna 2015 nahradilo původní Nařízení Brusel I. Příspěvek reflektuje tyto změny a uvádí významné judikáty Soudního dvora Evropské unie v oblasti pracovněprávních sporů. Cílem předkládaného článku je analyzovat ochrannou funkci kolizních norem obsažených v Nařízení Řím I a speciálních pravidel o příslušnosti ve věcech individuálních pracovních smluv upravených v Nařízení Brusel Ibis a vyhodnotit, nakolik jsou tyto instrumenty způsobilé zajistit ochranu zaměstnanci jako slabší straně.
EN
Czech labour law provides enhaced legal protection to an employee as the weaker contractual party in order to balance out the factual inequality of the relationship between employee and employer. Nevertheless, in the case of cross-border employment contracts situations may occur, where such protection could be lost. European Union law therefore grants protection to an employee as the weaker party from the socio-economic perspective by providing specific, so-called materialized conflict of law rules that enforce the application of protective mandatory rules and the special rules on jurisdiction on the basis of which jurisdiction may be transferred in favor of an employee and which limit the forums in which an employee may be sued. Overriding mandatory rules as general institute provided for in Article 9 of the Rome I Regulation also serve to protect of an employee. Legal regulation of the international jurisdiction over individual contracts of employment has undergone significant changes by adoption of the Brussels Ibis Regulation that since 10 January 2015 replaced original Brussels I Regulation. The paper reflects these changes and presents relevant case-law of the Court of Justice of the European Union in the ambit of employment disputes. The aim of this paper is to analyze the protective function of the conflict of law rules contained in the Rome I Regulation and the special rules on jurisdiction over individual contracts of employment regulated in the Brussels Ibis Regulation and to assess whether these instruments are eligible to ensure the protection of an employee as the weaker party.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1a76c805-cce5-4b96-87d8-3ac977d9d306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.