Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 61 | 2 | 128-143

Article title

Psychometrické vlastnosti české verze osobnostního inventáře pro DSM-5 : vnitřní konzistence, validita a rozlišovací schopnosti nástroje

Content

Title variants

EN
Psychometric properties of the Czech version of the Personality Inventory for DSM-5 : internal consistency, validity and discrimination capacity of the measure

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cíle. V Alternativním DSM-5 modelu pro poruchy osobnosti je diagnóza specifických poruch osobnosti stanovena na základě posouzení dimenzionálních osobnostních rysů sdružených do 25 aspektů „nižšího řádu“ a 5 oblastí „vyššího řádu“. K posouzení je používán Osobnostní inventář pro DSM-5 (PID-5). Cílem studie bylo ověřit psychometrické vlastnosti (vnitřní konzistenci, validitu a rozlišovací schopnost) PID-5. Soubor a metoda. Souboru dobrovolníků z běžné populace (n = 351) a klinickému souboru psychiatrických pacientů (n = 143) byl PID-5 administrován skupinově a individuálně formou tužka-papír a prostřednictvím online sběru dat. 33 respondentů vyplnio dotazník dvakrát pro ověření test-retestové reliability. Hypotézy. Bude prokázána vnitřní konzistence oblasti PID-5, jejich stabilita v čase a konvergentní validita. Dále budou prokázány signifikantní rozdíly u jednotlivých oblastí nástroje mezi oběma soubory. Statistické analýzy. Data byla analyzována pomocí paralelní analýzy, Pearsonova korelačního koeficientu, t-testů a ROC analýzy. Výsledky. Výsledky studie prokázaly výbornou vnitřní konzistenci i uspokojivou reliabilitu oblasti PID-5 v čase. Jednodimenzionální struktura nástroje se potvrdila pro 22 z 25 aspektů. Konvergentní validitu potvrdily signifikantní korelace aspektů všech pěti sledovaných oblastí v rozmezí r od 0,53 do 0,65 pro soubor z běžné populace a r od 0,43 do 0,66 pro klinický soubor. U čtyř z pěti sledovaných oblasti byly prokázány významné rozdíly v testových skórech mezi oběma soubory. Absolutní hodnota síly efektu d v rámci 95% Cl se pohybovala od 0,74 do 1,34 a svědčí o dobré rozlišovací schopnosti metody. Limity studie. Rozdílné formy administrace dotazníků, převaha studentů v souboru z běžné populace a rozdílné časové rozestupy mezi testem a retestem.
EN
Objectives. In the Alternative DSM-5 Model for Personality Disorders, the diagnosis of specific personality disorders is obtained through Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) assessment of dimensional personality traits associated in 25 "lower order" facets and 5 "higher order" domains. The aim of the study was to test PID-5 psychometric properties (internal consistency, validity and discrimination capacity). Participants and setting. PID-5 was administered to a community volunteers sample (n = 351) and a clinical sample of psychiatric patients (n = 143) individually and in a group setting using pen-paper method and online data collection. 33 respondents completed the inventory twice to check test-retest reliability. Hypotheses. Evidence will be found to support internal consistency and convergent validity of the PID-5 personality trait domains, as well as their stability in time. Moreover, significant mean-level differences will be found between the two samples. Statistical analyses. The data were analyzed with parallel analysis, Pearson´s correlation coefficient, t-tests, and ROC analysis. Resultus. The study results confirmed excellent internal consistency and satisfactory reliability of all five PID-5 domains in time. Unidimensonal structure of the measure was confirmed for 22 of 25 facets. Significant correlations of all trait facets of the tested domains (r = 0.53 - 0.65 for the community sample, and r = 0.43 - 0.66 for the clinical sample) confirmed convergent validity. Significant differences between the two samples in the test scores of four of the five tested domains (absolute value of effect size d = 0.74 - 1.34 within 95% Cl) show good discrimination capacity of the method. Study limitation. Two different forms of administration; prevalence of students in the community sample; different test-retest time period.

Year

Volume

61

Issue

2

Pages

128-143

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1abe4600-7cd0-457f-9ee3-8b29fd19f9ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.