Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 36 | 2 | 164-178

Article title

20 lat przemian w Europie środkowej i wschodniej – próba bilansu

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
20 Years of Transformations in Middle and Eastern Europe: an Assessment Attempt

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
For over 20 years we have been witnessing fundamental social, political and economic changes in post-communist countries. One cannot point out a single model of internal transformations, which are shaped by complex factors-historical, economic, civilisational, ethnic, religious and political. Although legal and constitutional norms are based on stable Western European democracies (France, Germany), political practice leaves a lot to be desired. One can point out decreasing interest in public matters, diminishing trust in political classes, increasing threats to security, and corruption. Social expectations are being used by new political parties such as VV in the Czech Republic, SaS in Slovakia, Jobbik in Hungary, or GERB in Bulgaria.

Journal

Year

Volume

36

Issue

2

Pages

164-178

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Akademia Humanistyczna w Pułtusku
 • Jacek Wojnicki, Akademia Humanistyczna, Wydzial Nauk Politycznych, ul. Spacerowa 7, 06-100 Pultusk, Poland

References

 • Agh A. (1998), The Politics of Central Europe, London.
 • Antoszewski A. (1997), Forma rządu, [w:] Demokracje Europy ŚrodkowoWschodniej w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław.
 • Antoszewski A. (2004), Wzorce rywalizacji politycznej w demokracjach europejskich, Wrocław.
 • Antoszewski A. (2006), Integracja europejska a demokratyzacja Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Dialog europejski Zachód-Wschód. Polityka-Gospodarka- Społeczeństwo, red. A. Stępień-Kuczyńska, T. Jałmużna, Toruń.
 • Antoszewski A., Herbut R. (2001), Systemy polityczne świata współczesnego, Gdańsk.
 • Arato A. (1995), Parliamentary Constitution Making in Hungary, „East Euro-pean Constitutional Review”, vol. 4, Nr 4, Fall.
 • Ash T. G. (2000), Historia na gorąco. Eseje i reportaże z Europy lat 90-tych, Kraków.
 • Bačić A. (2003), The Constitutional System of the Republic of Croatia, [in:] D. Vujadinović [ed.], Between Authoritarianism and Democracy: Serbia, Montenegro, Croatia, vol. 1, Beograd.
 • Besier G., Stoklosa K. (2009), Europa dyktatur. Nowa historia XX wieku, Warszawa.
 • Bojić M. (1990), Historija Bosne i Bośniaka, Sarajevo 2001.
 • Brzeziński Z. (199), Wielkie bankructwo, Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Paryż.
 • Brodziński W. (2005), System konstytucyjny Rumunii, Warszawa.
 • Bujwid-Kurek E. (1992), Państwa pojugosłowiańskie. Szkice ustrojowe, Kraków 2008.
 • Bujwid-Kurek E. (1992) Cet etrange post-communisme. Rupture et transitions en Europe centrale et orientale, [sous la direction] G. Mink et J. Ch. Szurek, Paris.
 • Chandler D. (2000), Bosnia: Faking Democracy after Dayton, London.
 • Cohen L. (1997), Embattled democracy: postcommunist Croatia in transition, [in:] Politics, power and the struggle for democracy in South-East Europe, [ed.] K. Dawisha, B. Parrott Cambridge.
 • The consolidation (1997), of democracy in East Central Europe, K. Dawisha, B. Parrott [ed.], Cambridge.
 • Davisha K., Parrott B., (red.) (1997), Politics, Power and the Struggle for Democracy in South-East Europe, Cambridge.
 • Domagała M. (1997), System kanclerski i możliwość jego zastosowania w nowej konstytucji RP, [w:] Konstytucyjne systemy rządów, red. M. Domagała, Warszawa.
 • Fiala, P., Holzer J., Strmiska M. (2003), Politické strany ve střední a východní Evropě; Ideově-politikcý profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích, Masarykova univerzita, Brno.
 • Fitzmaurice J. (1998), Politics and Government in the Visegrad Countries, London.
 • Gebethner S. (1997), Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej, [w:] Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, red. W. Skrzydło, Warszawa 1997, s. 37.
 • Gebethner S. (1998), W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego: dylematy i kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP, Elipsa, Warszawa.
 • Góralczyk B. (2009), Węgry. Lekcja nieodpowiedzialności, „Sprawy Polityczne”, nr 1.
 • Holmes L. (1997), Post-communism. An introduction, Durham.
 • Holmes S. T. (1993), O metodzie zmian konstytucji w państwach Europy Wschodniej, „Państwo i Prawo”, Nr 8.
 • Kaczorowski A. (2010), Panienki i goryle, „Newsweek Polska”, nr 26, 27 VI.
 • Klejn Z. (2005), Bułgaria. Szkice z dziejów najnowszych, Pułtusk.
 • Kofman J., Roszkowski W. (1999), Transformacja i postkomunizm, Warszawa.
 • Koszycki J. (2010), Wygrali, ale przegrali, „Polityka”, nr 25, 19 VI.
 • Kowalczyk K., Tomczak Ł., (red.) (2007), Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Körmendy A. (2009), Węgry, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia. 2006. Rocznik XVI, Warszawa.
 • Krysieniel K. (2005), Słowenia, [w:] Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Migalski, Sosnowiec.
 • Krysieniel K. (2007), System polityczny Chorwacji, Poznań-Chorzów.
 • Krysieniel K., Wojnicki J. (2009), Partie i systemy partyjne państw postju-gosłowiańskich, Warszawa-Pułtusk.
 • Kuczur T. (2005), Polityczny ruch ludowy w Polsce. Transformacja partyjna, Toruń.
 • Lewis P. G. (2000), Political parties in post-Communist Eastern Europe, London and New York.
 • Malova D. (1995), Slovakia. Parliamentary rules and legislative dominance, „East European Constitutional Review”, vol. 4, Nr 2, Spring.
 • Migalski M. (2008), Czeski i polski system partyjny. Analiza porównawcza, Warszawa.
 • Mink G., Szurek J. Ch. (1992), Cet etrange post-communisme. Rubture et transitions en Europe centrale et orientale, Paris.
 • Mołdawa T. (1996), The problems of the transformation of the political system in Poland, [in:] Reform and Transformation in Eastern Europe, [ed.] W. Łukowski, K. A. Wojtaszczyk, Warsaw.
 • Mołdawa T., (red.) (2003), Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowowschodniej, Warszawa.
 • New Europe. The Impact of the First Decade, [ed.] (2006), T. Rakowska-Harmstone, P. Dutkiewicz, Warsaw.
 • Nieć G. (2004), Między tradycją, historią a polityką. Ludowcy w okresie przełomu ustrojowego 1989-1991, Kraków.
 • Olson D. (1999), Demokratyczne instytucje legislacyjne, Warszawa.
 • Paluch P. (1995), PSL w polskim systemie partyjnym, Toruń.
 • Partie i system partyjny RP. Stan obecny i pespektywy (2007), red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń.
 • Partie i systemy partyjne Europy Środkowej (2003), red. A. Antoszewski, R. Herbut, P. Fiala, Wrocław 2003.
 • Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej (2005), red. M. Migalski, Sosnowiec.
 • Péteri Z. (1994), Constitution-Making in Hungary, „Acta Juridica Hungarica”, vol. 36, Nr 3-4.
 • Politické strany ve střední a východní Evropé (2002), red. P. Fiala, J. Holzer, M. Strmiska, Brno.
 • Prezydent w państwie współczesnym, (2009), red. J. Osiński, Warszawa.
 • Sikorski K. (2010), Węgierscy wyborcy powierzają los państwa partiom prawicowym, „Polska. The Times”, 26 IV.
 • Sobolewska-Myślik K. (1999), Ciągłość historyczna w rozwoju partii politycznych w Europie Środkowej po 1989 roku - zarys problemu, [w:] Ciągłość a zmiana w systemach ustrojowych: szkice o instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej Europy Środkowej, red. J. Czajowski, Kraków.
 • Stefoi-Sava D. (1995), Romania. Organizing legislative impotence, „East Eu-ropean Constitutional Review”, vol. 4, Nr 2, Spring.
 • Ukielski P. (2009), Słowacja, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia. 2006. Rocznik XVI, Warszawa.
 • Węgierski Fidesz sięga po wszystko (2010), „Dziennik. Gazeta Prawna”, nr 80, 26 IV.
 • Wiatr J. (2006), Europa pokomunistyczna, Warszawa.
 • Wojnicki J. (2007), Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, Pułtusk.
 • Wojnicki J. (2004), Kształtowanie się pluralistycznych systemów partyjnych w Europie Środkowowschodniej (1989-2004), Pułtusk.
 • Wojnicki J. (2002), Trudna droga do demokracji. Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 roku, Warszawa.
 • Wybory parlamentarne 1997. System partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze (1999), red. R. Markowski, Warszawa.
 • Zawadzka B. (1992), Zmiany systemu politycznego w ustawodawstwie państw Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa.
 • Zenderowski R. (2008), Nad Tatrami błyska się..., Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA098810

YADDA identifier

bwmeta1.element.1bc2e0ba-181a-3b82-a463-d474cb38ffb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.