Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 3 | 307-328

Article title

Sbírka zákonů a publikace předpisů po roce 1918

Content

Title variants

EN
Official journal and publication of statues after the year 1918

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Sbírka zákonů jako oficiální publikační prostředek byla zavedena se vznikem nového československého státu v roce 1918. Byla postavena na totální recepci předchozího oficiálního vyhlašovacího nástroje bývalé monarchie, a to Obecného říšského zákoníku, fungujícího již od roku 1849. Současná sbírka zákonů tak bez přerušení navazuje na starší rakousko-uherskou tradici založenou na principu formální publikace úředních sbírek. Současný systém publikace práva navazuje na ještě starší a nepřetržitou tradici vyhlašování v periodických úředních či poloúředních sbírkách formovanou v našem českém právním prostředí v osmdesátých letech 18. století. V historii sbírky zákonů nedošlo po celé stoleté období k zásadním změnám v celém konceptu vyhlašování předpisů a jednotlivých principů či institutů. Pouze v různých obdobích se měnily druhy aktů určených k vyhlašování. Obdobně jako v dobách monarchie plnila po vzniku československého státu jedna sbírka ústřední funkci na úrovni zákonných předpisů. Další sbírky či publikační prostředky ve formě úředních věstníků, listů či novin byly určeny k vyhlašování předpisů nižší, podzákonné úrovně. Dřívější tzv. zemské zákoníky zřízené pro vyhlašování různých aktů v jednotlivých zemích monarchie se v době republiky proměnily v tzv. zemské věstníky. Vedle toho z původních částí úředních novin se vyvinuly úřední listy a také resortní věstníky.
EN
The Czech Official Journal as an official publication tool was launched instantly after the emergence of the new Czechoslovak state in the year 1918. Its conception was based on the total reception of the previous official instruments in the former monarchy, namely the General Reichgesetz Code commencing with the year 1849. The present collection of laws thus uninterruptedly continues in the older Austro-Hungarian tradition principle of formal publication introduced in the year 1849. The current official promulgation sheets follow even an older and continuous tradition of proclamation in periodical official or semi-official collections in the Czech legal system, which was formed in the late 18th century. Throughout the whole history of the official publication, minimum alternations in the whole system have been made. Similarly, as in the times of the monarchy, one collection served a function as the state official central promulgation source. The other collections in the form of official bulletins or newspapers were designed to announce acts on the lower, sub-legal level. The earlier so-called Provincial Codes set up for the proclamation of different acts in the individual lands (provinces) in the time of the monarchy then transformed to the so-called Provincial Bulletins. Additionally, the official parts of the newspapers were remodeled into the so-called Official Bulletin and the phenomenon of the ministerial departments’ bulletins was still preserved as well.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1cba27c0-853e-4956-81dc-51b3d88d4ae3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.