Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 3-4(74-75) | 67-80

Article title

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MANAGEMENT SYSTEM NORMALIZATION

Authors

Content

Title variants

PL
Za i przeciw normalizacji systemów zarzadzania

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Popularyzacja normalizacji w zarządzaniu spowodowała zainteresowanie organizacji systemami zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001) ora zarządzania bhp (PN-N 18001). Praktyka stosowania systemów wskazuje na wiele problemów, z jakimi borykają się organizacje. Już sam Juran [1974] wyrażał swoje obawy, że zorientowane na certyfikację przedsiębiorstwa będą za bardzo koncentrowały swoją uwagę na zdobyciu formalnego potwierdzenia funkcjonowania systemu zarządzania jakością, zamiast doskonalić swoje procesy. W pracy zaprezentowano wyniki badań własnych opartych na studiach przypadków (casy studies) w pięciu przedsiębiorstwach posiadających zintegrowany system zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bhp. Celem badań było zidentyfikowanie mocnych i słabych stron znormalizowanego podejścia do zarządzania. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano kierunki doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania.
EN
This paper presents the results of the research conducted by the authoress on the basis of case studies in five companies with their own integrated systems of quality management, environmental management, and occupational health and safety management. The purpose of the research was to identify strong and weak points of the normalized approach to management. Directions for improving the normalized management systems are suggested on the basis of the received results.

Year

Issue

Pages

67-80

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
 • Faculty of Management, Białystok University of Technology, Białystok, Poland
 • Joanna Ejdys, Politechnika Bialostocka, Wydzial Zarzadzania, Katedra Zarzadzania Produkcja, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleocin, Poland

References

 • Babakri K. A., Bennett R. A., Franchetti M. (2003), Critical factors for implementing ISO 14001standard in United States industrial companies, „Journal of Cleaner Production”, vol. 11, nr 7, s. 749-752.
 • Berkhout F., Azzone G., Carlens J., Hertin J. i in. (2001), MEPI – measuring the environmental performance of industry. Final report. EC environment and Climate Research Programme Research Theme 4. Human Dimensions of Environmental Change Contract no. ENV4-CT97-0655, 2001 [Document elektroniczny]. Tryb dostępu: [http://www.sussex.ac.uk/Units/spru/mepi/outputs] data wejścia 04-2009.
 • Brown A. (1994), The Quality Management Research Unit Industry experience with ISO 9000. Second National Research Conference on Quality Management, Monash Mt. Eliza Business School.
 • Bugdol M. (2008), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Glaser B., Strauss A.L. (1967), Discovery the Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Chicago, Aldine.
 • Hamrol A. (2008), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hillary R. (2004), Environmental management systems and the smaller enterprise „Journal of Cleaner Production”, vol. 12, nr 6, s. 561-569.
 • Juran J.M. (1974), Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York.
 • Juran J.M. (1989), Juran on Leadership for Quality, Free Press, New York.
 • Kafel P., Sikora T., Salerno-Kochan M. (2004), Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 653.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krut R., Gleckman H. (1998), ISO 14001: a missed opportunity for global sustainable industrial development, Earthscal, London.
 • Llomaki M., Melanin M. (2001), Waste minimization in small land medium-sized enterprises – do environmental management systems help? „Journal of Cleaner Production”, vol. 9, nr 3, s. 209-217.
 • Martin P., Turner B. (1986), Grounded Theory and Organizational Research, „The Journal of Applied Behavioral Science”, vol. 22, kwiecień, s. 141-157.
 • Piasecka A. (2001), Efekty wdrożenia certyfikowanego systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie, [w:] Skrzypek E. (red.), Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • PN-EN 45020 (2007), Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna, PKN, Warszawa.
 • PN-EN ISO 9000 (2006), Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa.
 • Poksinska B., Dahlgaard JJ., Eklund J. (2003), Implementing ISO 14000 in Sweden: motives, benefits and comparisons with ISO 9000, „The International Journal of Quality and Reliability Management”, vol. 20, nr 5, s. 585-606.
 • Quazi H.A., Jacobs R.L. (2004), Impact of ISO 9000 certification on training and development activities: an exploratory study, „The International Journal of Quality and Reliability Management”, vol. 21 (4/5), s. 497-518.
 • Rondinelli D.A., Vastad G. (2000), Panacea common sense or just a label? The value of ISO 14001 environmental management systems, „European Management Journal”, vol. 18, nr 5, s. 499-510.
 • Seiffert M.E.B. (2008), Environmental impact evaluation using a cooperative model for implementing EMS (ISO 14001) in small and medium-sized enterprises, „Journal of Cleaner Production”, vol. 16, nr 14, s. 1447-1461.
 • Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sroufe R., Curkovic S. (2008), An examination of ISO 9000:2000 and supply chain quality assurance „Journal of Operations Management” vol. 26, nr 4, s. 503-520.
 • Strauss A.L., Corbin J. (1987), Grounded Theory in Practice, Thousand Oaks, Sage.
 • The ISO System. Trusted Partner (2008) „Annual Report” 2007, ISO Central Secretariat, Geneva.
 • Turner B. (1983), The Use of Grounded Theory for the Qualitative Analysis of Organizational Behavior, „Journal of Management Studies”, vol. 20.
 • Urbaniak M. (2006), Bariery związane z wdrażaniem systemów zarządzania, „Problemy Jakości”, nr 8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA08355

YADDA identifier

bwmeta1.element.1ce766b8-f80d-3715-994c-dde7fbd0efdb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.