Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 67 | 1-2 | 26-46

Article title

"Co kde mezi ruskou emigrací zůstalo krásného, to vše sem pietně sneseno." Výtvarná sbírka Ruského kulturně-historického muzea na Zbraslavi (1935-1945)

Authors

Content

Title variants

EN
‘Whatever remained beautiful in Russian emigration has all been reverently collected here.’ The art collection of the Russian cultural-historical museum in Zbraslav (1935-1945)

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Ruské kulturně-historické muzeum, sídlící mezi lety 1935–1945 na zbraslavském zámku, je významným fenoménem dějin emigrace z území bývalého ruského impéria. Motivace pro vznik této instituce, iniciované tolstojovcem a spisovatelem Valentinem Fjodorovičem Bulgakovem a založené pod hlavičkou pražské Ruské svobodné univerzity, měla kořeny v široce uplatňovaném pojetí emigrace jako nositelky autentické ruské kultury, jejíž pokračování bylo možné právě jen mimo Sovětský svaz. Potřeba kontinuity předrevoluční kultury se odrazila ve snahách definovat její kánon a právě i v úsilí shromažďovat doklady činnosti ruských exilových komunit. Tento přístup se promítl i do podoby výtvarné sbírky zbraslavského ruského muzea, která se sice formovala do značné míry nahodile, přesto však na jejím složení — zejména po Bulgakovově akviziční cestě do Paříže roku 1937 — byla patrná snaha prezentovat primárně tvorbu výtvarníků, jejichž jména vstoupila do obecného povědomí již na umělecké scéně předrevolučního Ruska a kteří patřili z části k okruhu skupiny Mir iskusstva (Svět umění). Činnost muzea zintenzivnila postupně založením samostatné architektonické galerie a zpřístupněním sálu věnovaného tvorbě Nikolaje Roericha a kulminovala před vypuknutím druhé světové války vydáním ambiciózního katalogu s titulem Russkoje iskusstvo za rubežom (Ruské umění v zahraničí). Článek se zabývá formováním výtvarné sbírky muzea, její akviziční strategií a vývojem expozic až do vystěhování muzea ze zbraslavského zámku, úsilím o obnovu menší verze muzea v budově sovětské střední školy v Praze na Pankráci a následným vyvezením jeho fondů do Sovětského svazu, kde byla původní pražská sbírka částečně rozdělena mezi několik sbírkotvorných institucí, částečně ztracena. Sleduje úlohu, kterou Valentin Bulgakov v těchto událostech sehrál, a zmiňuje i problematickou reflexi tématu v současné ruskojazyčné historiografii.
EN
The Russian Cultural-historical Museum, located in the Zbraslav Chateau in the years 1935–1945, is an important phenomenon of the history of emigration from the territory of the former Russian Empire. The motivation for the establishment of this institution, initiated by the Tolstoyan writer Valentin Fyodorovich Bulgakov and founded under the canopy of the Russian Free University in Prague, had roots in the widely implemented concept of emigration as the bearer of authentic Russian culture, the continuation of which was only possible outside the Soviet Union. The need for the continuity of prerevolutionary culture was reflected in the efforts to define its principles and also to collect documents of the activity of Russian communities in exile. This approach was also projected into the form of the art collection of the Zbraslav Russian Museum, which did take shape to a considerable extent by chance, but nevertheless its composition — especially after Bulgakov’s acquisition trip to Paris in 1937 — showed a clear attempt to present primarily the work of artists whose names had entered general awareness already on the art scene of pre-revolutionary Russia and who belonged in part to the circle of the group known as Mir iskusstva (World of Art). The activity of the museum gradually intensified with the establishment of a separate architecture gallery and the opening to the public of a room dedicated to the work of Nikolai Roerich and culminated before the outbreak of the Second World War in the publication of an ambitious catalogue entitled Russkoye iskusstvo za rubezhom (Russian Art Abroad). The article deals with the formation of the museum’s art collection, its acquisition strategy and the development of exhibitions up to the time when the museum was moved out of the Zbraslav Chateau, the effort to reconstruct a smaller version of the museum in the building of the Soviet Secondary School in Prague at Pankrác and the subsequent export of its collection to the Soviet Union, where the original Prague collection was in part divided up among several collection-forming institutions and in part lost. It traces the role played by Valentin Bulgakov in these events and also mentions the problematical reflection of the theme in contemporary Russian-language historiography.

Journal

Year

Volume

67

Issue

1-2

Pages

26-46

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1dc34fcc-8841-49a9-ac73-aca23531c91b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.