Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 62 | 1 | 7-17

Article title

The polyonymy in the baptismal records of the Deanery Łunna (the north-eastern territory of the former Poland) in a cultural and sociological context

Content

Title variants

CS
Polyonymie v záznamech o křtu v děkanství Łunna (severovýchodní oblast bývalého Polska) v kulturním a sociologickém kontextu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article focuses on the phenomenon of polyonymy in the north-eastern territory of former Poland in the 1920’s. This was a special period in Poland’s history as the country, until it regained its independence in 1918, had for many years been a part of the Russian Empire. The main purpose of this work was to show a special case of polyonymy in the context of high frequency of giving three to four baptismal names to the children in the aristocratic Bisping family in Wielkie Eysymonty parish (Łunna deanery, Wilno diocese). In the children’s baptismal records there were as many as 18 names of their mother Maria Józefa Bisping of the noble Zamoyski family, and three names of their father Jan Bisping Massalan’s entailer. The tradition of giving two or more Christian names to one person was rooted in the need of intercession with a larger number of patron saints, and also of honouring namesakes from among family and aristocratic protectors alike. Polyonymy in the Bisping family influenced the naming traditions cultivated by other W. Eysymonty parishioners; many children in this parish were baptized with two names. The anthroponymic material comes from metrical books kept in the Diocesan Archive in Białystok.
CS
Článek je věnován fenoménu polyonymie v severovýchodní oblasti bývalého Polska ve dvacátých letech 20. století. Toto období je pro Polsko významné z toho důvodu, že až do té doby bylo po mnoho let součástí Ruska (k znovuzískání nezávislosti došlo v roce 1918). Hlavním cílem je ukázat výskyt polyonymie v kontextu tradice používání tří až čtyř křestních jmen ve šlechtické rodině Bispingů ve farnosti Wielkie Eysymonty (děkanství Łunna v diecézi Wilno). V záznamech pokřtěných dětí bylo doloženo až 18 jmen jejich matky Marie Józefy Bispingové ze šlechtického rodu Zamoyskich a tři jména jejich otce Jana Bispinga, dědice massalanského panství (farnost W. Eysymonty). Tradice dvou a více křestních jmen pro jednu osobu byla hluboce zakořeněna v potřebě mít svaté jako své přímluvce a patrony a také jako projev úcty vůči svým jmenovcům a ochráncům v rodině a v aristokratických kruzích. Polyonymie v rodině Bispingů měla vliv na tradici pojmenování mezi farníky ve W. Eysymonty a mnoho dětí v této farnosti dostalo při křtu dvě jména. Antroponymický materiál pochází z matričních knih uchovaných v diecézním archívu v Białystoku.

Journal

Year

Volume

62

Issue

1

Pages

7-17

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1ebfc2fd-b461-4284-868c-11e00c591916
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.