Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | 3 | 312-324

Article title

Psychologické súvislosti konšpiračných teórií

Authors

Content

Title variants

EN
Psychological context of conspiracy beliefs

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Prehľadová štúdia sa zameriava na konšpiračné teórie, ktoré sú dnes často diskutované najmä kvôli potencionálnemu negatívnemu dopadu na spoločnosť. Štúdia poskytuje prehľad základných psychologických teórií a prístupov zaoberajúcich sa konšpiráciami a definuje základné pojmy súvisiace s touto témou ako konšpiračné teórie či konšpiračná mentalita. Psychologické vysvetlenie akceptácie konšpiračných presvedčení pracuje s viacerými pôsobiacimi procesmi, ako je osobnosť či psychopatológia, vnútro či medziskupinová dynamika, manažment neistoty a kontroly, alebo evolučne dané kognitívne mechanizmy. Možné negatívne dôsledky konšpirácií zahŕňajú agresívne správanie, zvýšené predsudky alebo negatívne so zdravím súvisiace postoje či správanie. Štúdia prichádza k záveru, že konšpiračné teórie sú komplexný multifaktorový jav a dôsledok interakcie medzi osobnostnými, kognitívnymi a sociálnymi faktormi.
EN
ries, which is frequently discussed topic in these days, especially due to potential negative impact on society. The study provides a review of basic psychological theories and approaches dealing with conspiracies and defines basic terms related to this topic as conspiracy theories or conspiracy mentality. The psychological explanations of conspiracy beliefs acceptance involve several underlying psychological processes such as personality and psychopathology, intra and inter-group dynamics, uncertainty and control management or evolutionary based cognitive mechanisms. Possible negative consequences of conspiracies include aggressive behavior, increasing prejudices or negative health-related attitudes or behavior. The study concludes that conspiracy theories should be considered as complex, multifactorial phenomenon resulting from interplay of personality, cognitive and social factors.

Year

Volume

63

Issue

3

Pages

312-324

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1ec126f3-1890-4b83-bdc1-e4313e5a2227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.