Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(79) | 43-54

Article title

Ksztaltowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w szpitalu publicznym

Authors

Content

Title variants

EN
BUILDING AN ORGANIZATIONAL CULTURE THAT STIMULATES INNOVATION IN PUBLIC HOSPITALS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ewolucja teorii i praktyki zarządzania pokazuje, że we współczesnych warunkach funkcjonowania organizacji niezbędne staje się przeprowadzanie zmian o charakterze innowacyjnym. Stwierdzenie to dotyczy również szpitali, które od wielu lat poddawane są ciągłym przemianom, próbując pogodzić rozwój medycyny z ograniczonością zasobów w ochronie zdrowia. W niniejszej publikacji podjęto próbę określenia czynników kształtujących proinnowacyjną kulturę organizacyjną. Analiza literatury prowadzi do wniosku, że zasadniczymi czynnikami kształtującymi kulturę wspierającą innowacje są strategia, struktura, twórczość i kreatywność, technologie informacyjne i komunikacja.
EN
The evolution of management theory and practice shows that innovative changes are essential in modern organizations. This is particularly true in the case of hospitals that have been changing continuously for years, bringing together modern medical development and scarce healthcare resources. This publication is an attempt at determining factors enhancing the shaping of pro-innovative organizational culture. The analysis of topical literature leads to the conclusion that the main factors of pro-innovative culture are the organization's strategy and structure, the creativity and activity of its staff, information technology, and communication processes.

Year

Issue

Pages

43-54

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2011-04-15

Contributors

 • Bialystok University of Technology, Białystok, Poland
 • Joanna Jonczyk, Katedra Organizacji i Zarzadzania, Politechnika Bialostocka, Bialystok, Poland

References

 • Aniszewska G., Kultura organizacyjna – istota zjawiska, [w:] Aniszewska A. (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 • Ahmed P.K. (1998), Culture and climate for innovation, „European Journal of Innovation Management”, vol. 1, nr 1, s. 30-43.
 • Bate P. (1999), Strategies for Cultural Change, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Beil-Hildebrand, M.B. (2005), Instilling and distilling a reputation for institutional excellence: a critical reflection on organizing practice, „Journal of Health Organization and Management”, vol. 19, nr 6, s. 440-65.
 • Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. (1988), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Stadium kształtowania procesu zmian zarządzania, Ossolineum, PAN, Wrocław.
 • Brown A. (1995), Organizational Culture, Pitman, London.
 • Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Christensen C.M., Raynor M. (2003), The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Deal T., Kennedy A. (1982), Corporate Cultures. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Department of Health (2000), Shifting the Balance of Power within the NHS: Securing Delivery, Department of Health, London.
 • Freidson E. (1972), The clinical mentality, [w:] Profession In Medicine. A Study of Sociology of Applied Knowledge, s. 158-184, New York.
 • French, W.L., Bell, C.H. (1995), Organizational Development: Behavioral Science Interventions for Organization Improvement, 5th ed., Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, NJ.
 • Hatch M.J. (1997), Organization Theory: Modern Symbolic and Post-modern Perspectives, Oxford University Press, Oxford.
 • Hofstede G., Neujien B., Ohayv D.D., Sanders G. (1990), Measuring organizational culture: a quantitative and qualitative study across cultures, „Administrative Science Quarterly”, vol. 35, nr 2, s. 286-316.
 • Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 • (1999), Institute of Medicine. To Err is Human: Building a Safer Health System, National Academy Press, Washington DC.
 • Jończyk J. (2010), Badanie innowacyjności publicznych zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Lewandowski R. i Walkowiak R. (red.), Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia: Problemy zarządzania, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Olsztyn.
 • Konecki K. (1985), Kultura organizacyjna, „Studia socjologiczne”, nr 3-4.
 • Konecki K.T., Chomczyński P., red. (2007), Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Wydaw. UŁ, Łódź.
 • Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 • Kostera M. red. nauk. (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa.
 • Langfield-Smith K. (1995), Organizational culture and control, [w:] Berry A., Broadbent J., Otley D., red. Management Control: Theories, Issues and Practices, Macmillan Press Ltd, London.
 • Legge K. (1994), „Managing culture: fact or fiction?”, in Sisson, K. [w:] Personnel Management:A Comprehensive Guide to Theory and Practice in Britain, Blackwell, San Francisco, CA.
 • Martin J. (1992), Cultures in Organizations: Three Perspectives, Oxford University Press, New,New York.
 • Martin J., Siehl C. (1983), Organizational culture and counter-culture, Organizational Dynamics, vol. 12, s. 52-64.
 • Martins N. (1987), Organizational culture in a financial institution, University of Pretoria, Pretoria.
 • McConnell C.R. (2005), Larger, smaller, and flatter: the evolution of the modern health care organization, „The Health Care Manager”, vol. 24, nr 2, s. 177-88.
 • Nÿstrom H. (1990), Organizational innovation, [w:] West M.A., Farr J.L. (red.) Innovation and Creativity at Work: Psychological and Organizational Strategies, Wiley, Chichester, s.143-61.
 • Pettigrew A.M. (1979), On studying organizational culture, „Administrative Science Quarterly”, vol. 24, s. 570-81.
 • Palthe J. and Kossek E. (2003), Subcultures and employment modes: translating HR strategy into practice, „Journal of Organizational Change Management”, vol. 16, nr 3, s. 287-308.
 • Penc J. (1998), Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Peters T., Waterman R. (1982), In Search of Excellence, Haper and Row, New York.
 • Pettigrew A.M. (1979), On studying organizational culture, „Administrative Science Quarterly”, vol. 24, s. 570-81.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa – Łódź.
 • Robbins S. P. (2004), Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 428-430.
 • Rosen M. (1991), Coming to the Terms with the field: Understanding and doing organizational ethnography, „Journal of Management Studies”, nr 28, s. 1-24.
 • Schein E. (1992), Organizational Culture and Leadership, 2nd ed., Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sikorski C. (2006), Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sułkowski Ł, Seliga R. (2009), Application of marketing communication in the practice of primary care physicians, „Clinical and Experimental Medical Letters”, czerwiec 2009, vol. 50, nr 2.
 • Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 • Smircich L. (1983), Concepts of culture in organizational analysis, Adm Sci Q, vol. 28, s. 328-358.
 • Smircich L. (1983), Studing Organizations as Cultures, [w:] Morgan G., Beyond Method: Strategies for Social Research, Beverly Hills–London–New Delhi, s. 160-172.
 • Tesluk P. E., Faar J.L., Klein S.R. (1997), Influences of organizational culture and climate on individual creativity, „Journal of Creative Behaviour”, vol. 31, nr 1, s. 21-41.
 • Tushman M.L., O’Reill (1997), Winning through Innovation: A practical Guide to Learnin Organisational Change and Renewal, Harvard Bussines School Press, Boston.
 • Zbiegień-Maciąg L. (2005), Kultura w organizacji: identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA096015

YADDA identifier

bwmeta1.element.1ec7fdb9-d859-3f43-a043-d614deafd657
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.