Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 1 | 53-58

Article title

Obsesivní cvičení jako závislost nebo kompenzační mechanismus u poruch příjmu potravy

Content

Title variants

EN
Obssessive exercise as an addiction or a mechanism of compensation in eating disorders

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek z praxe představuje dvě kazuistiky klientek, které vyhledaly odbornou pomoc kvůli potížím s obsesivním cvičením, majícím negativní dopad na jejich osobní i pracovní život a zdravotní i psychický stav. V dnešní společnosti, ve které je kladen velký tlak na výkon a na fyzický vzhled, je pravidelné cvičení jako součást zdravého životního stylu žádoucí strategií zvyšování síly a vytrvalosti. Může být tedy snadné i nadměrné cvičení oceňovat a považovat za doklad fyzické a duševní síly. V předložených kazuistikách je patrné, že si obě ženy skutečný dopad svého chování uvědomily až po několika letech intenzivního každodenního cvičení trvajícího okolo tří až šesti hodin denně, kdy si svůj osobní i pracovní život musely organizovat kolem cvičebních jednotek namísto toho, aby cvičily pro zdraví nebo radost. První kazuistika představuje problém obsesivního cvičení jako kompenzačního mechanismu u klientky s historií anorexie v anamnéze, v současnosti trpící záchvatovitým přejídáním. Druhá kazuistika na obsesivní cvičení nahlíží z pohledu syndromu závislosti u klientky s historií alkoholové závislosti v rodinné anamnéze a se znaky vlastní alkoholové závislosti. Odlišné příčiny a průběh vedly k odlišným intervenčním postupům u obou případů, které jsou v textu přiblíženy. Hlavními faktory efektivní léčby byly vlastní uvědomění si potřeby pomoci ze strany klientek, posílení sociální opory a intervence založená na skutečných příčinách obsesivního cvičení ve smyslu závislosti nebo kompenzace záchvatovitého přejídání.
EN
The paper from psychological praxis presents two case studies of clients who have sought professional help because of their problems with obsessive exercise having a negative impact on their personal and work life and affecting both their health and mental state. In today's society that puts great pressure on performance and physical appearance, the regular exercise as part of a healthy lifestyle is a desirable strategy for increasing strength and perseverance. It can therefore be easy to appreciate even the excessive exercise and to consider it a proof of physical and mental strength. In the following case studies, it is obvious that both women did not realize the real impact of their behavior until after several years of intense day-to-day workouts lasting from three to six hours a day, when they had to organize their personal and work life around exercise units instead of working out for health or joy. The first case study presents a problem of obsessive exercise as a compensatory mechanism in a client with a history of anorexia nervosa, currently suffering from binge-eating disorder. The second case study looks at obsessive exercise as a form of the addiction syndrome in a client with a family history of alcohol addiction and a personal history of features of alcohol addiction. Different causes and development led to different intervention procedures in both cases, which are described in the study. The main factors of an effective treatment were clients´ self-awareness of the need for help, strengthening the social support system, and intervention based on the real causes of obsessive exercise in terms of either addiction or compensation of binge eating.

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

53-58

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1efa3b6d-8b8f-4c27-9d77-cbd9cabe0245
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.