Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 2 | 3 | 1-15

Article title

Blog jako cesta k porozumění dospívajícím

Content

Title variants

EN
Blog as a way to understand adolescents

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek se zaměřuje na psychologické aspekty využívání blogů (online deníků) v období mladší a střední adolescence. Ptali jsme se, co blogování dospívajícím přináší, jaké jsou motivace, co a komu dospívající prostřednictvím blogu sdělují. Zdrojem dat byly polostrukturované rozhovory s 8 dospívajícími chlapci a dívkami ve věkovém rozmezí 13- 17 let. Pro analýzu rozhovorů byla použita metoda zakotvené teorie. Bylo zjištěno, že adolescenti zakládají blogy především s úmyslem prezentovat se jejich prostřednictvím před čtenáři z řad vrstevníků. Ti jim poskytují sociální oporu a zpětnou vazbu, která ovlivňuje jejich sebepojetí a sebehodnocení. Pro vztahy vznikající v blogosféře mezi adolescenty je klíčová podobnost v zájmech a názorech. Z hlediska volby tématu jsou zajímavé např. „pro ana“ blogy, tedy blogy o hubnutí, které v některých případech mohou podporovat tendenci k chorobnému hubnutí. V článku představujeme blogy jako možný nástroj, který může pomoci porozumět tématům, jež jsou nyní pro adolescenty důležité.
EN
The paper focuses on psychological aspects of blogging in the period of early and middle adolescence – it deals with the motivation of bloggers, their benefits of blogging as well as with the subjects and objects of their communication via blogs. Semi-structured interviews with 8 adolescent bloggers in the age between 13 and 17 years were conducted and analysed via grounded theory method. The results suggest that adolescents set up blogs with the intent to present themselves through their blogs in front of the peer readers. The peer readers give them social support and feedback which affects bloggers self-concept and self-esteem. Similarity in interests and opinions is also very important for adolescent relationships rising in the blogosphere. Furthermore, the particularity of pro ana blogs – a community of bloggers supporting themselves in pathological eating habits which may lead to anorexia - was mentioned. In our article, we present blogs as a possible tool which can contribute to understanding issues of the utmost importance for adolescents.

Year

Volume

2

Issue

3

Pages

1-15

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • ---
  • ---
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1f002c0f-3c99-41fc-947a-7bd01e5f157c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.