PL EN


2019 | 67 | 6 | 849-875
Article title

Adaptace pověsti o dívčí válce v české humanistické literatuře

Content
Title variants
EN
Adaptations of the legend of the Maidens’ War in Bohemian humanist literature
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Studie sleduje, jak bylo v humanistické literatuře traktováno téma tzv. dívčí války, tedy mytologického konfliktu mezi muži a ženami v období před příchodem křesťanství, o které se zmiňují již české středověké kroniky. Autorka navazuje na koncepty historického narativismu a ptá se, jakou roli hrála reprezentace této války v humanistických příbězích českých dějin a jejich ideologických prvcích (např. ve vyprávění o vzniku monarchické formy vlády). Dále se soustřeďuje na dobové představy o různých typech femininity, genderovém řádu a jeho narušení, stejně jako na koncept „virago“ tedy defeminizovaného panenského individua nadaného mužnými ctnostmi. Autorka ukazuje, jak byl příběh o dívčí válce navázán na strategie získávání mecenátu, především dvorského, a na individuální a kolektivní sebeprezentace učenců. Zabývá rozdíly mezi ztvárnněním tohoto mytologického konfliktu v latině a vernakulárních jazycích, kde se mnohe více uplatnila např. komika se sexuálním podtextem.
EN
This study follows the ways in which humanist literature dealt with the subject of what was known as the Maidens’ War, i.e. the mythological conflict between women and men before the arrival of Christianity, as referred to in Czech medieval chronicles. The author bases herself on concepts of historical narrativism and asks what role the representation of this was played in humanist stories of Czech history and their ideological elements (e.g. in narratives on the emergence of the monarchical form of government). She also focuses on ideas prevalent at that time on various types of femininity, gender order and its disruption and the concept of the „virago“, i.e. the defeminized virginal individual gifted with male virtues. The author shows how the story of the Maidens’ War was dependent upon strategies of obtaining patronage, primarily at court, as well as on the individual and collective self-presentation of scholars. She deals with the differences between the rendition of this mythological conflict in Latin and in the vernacular languages, where e.g. the comical with a sexual subtext is much more common.
Year
Volume
67
Issue
6
Pages
849-875
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.1f5924df-534d-439c-881a-5ec1e26f96bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.