Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 155 | 9 | 713-732

Article title

Základní zásady insolvenčního řízení

Content

Title variants

EN
Fundamental Principles of Insolvency Proceedings

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Z procesně právního pohledu je insolvenční řízení zvláštním, samostatným druhem civilního procesu, vykazujícím několik specifik. Cílem tohoto článku je zahájit diskusi o taxonomii a obsahovém vymezení základních procesních zásad tohoto specifického druhu civilního procesu, což je úkol, kterému se místní právní teorie dosud dostatečně nevěnovala. Tento článek je strukturován tak, že v části první pojednává o vybraných, pro insolvenční praxi zvláště relevantních ústavních zásadách společných všem typům civilního procesu, a upozorní na ty specifické aspekty insolvenčního řízení, které mohou především vést k jejich ohrožení. V části druhé článek navrhuje přehled zásad specifických insolvenčnímu řízení vedenému podle českého insolvenčního zákona, a to jak těch, které jsou v insolvenčním zákoně vyjádřeny explicitně, tak těch, které z něj vyplývají implicitně.V části třetí se článek věnuje vybraným obecným zásadám civilního procesu a jejich aplikaci v insolvenčním řízení.Část čtvrtá obsahuje stručný závěr.Z hlediska osobního rozsahu je článek omezen na principy insolvenčního řízení vedeného ohledně obchodních korporací.
EN
Viewed from the vantage point of procedural law, insolvency proceedings are a specific type of civil proceedings characterised by several unique features. It is the goal of this article to start a discussion on the taxonomy and the substantive definition of the fundamental procedural principles of this particular type of proceedings,a goal thus far rather neglected by legal research on Czech insolvency law. The article is structured as follows: part one deals with selected, practice-relevant constitutional principles common to all types of civil proceedings and focuses on those features of insolvency proceedings that are likely to harbour particular risks of infringement of those principles. Part two contains a proposal of a set of principles unique to insolvency proceedings conducted pursuant to the Czech Insolvency Act, including those which the Act spells out expressly and those that are implicit to it.Part three deals with a selection of the generally accepted principles of civil proceedings and with their application within insolvency proceedings. Part four concludes. The article is limited to issues arising in corporate insolvencies.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1f8882e8-9454-4aad-88e5-c649c1c15a08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.