PL EN


Journal
2009 | 35 | 2 | 15-26
Article title

Czlowiek w obrazie miasta - aktor drugiego planu?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Man in the City Image - a Background Actor?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The lack of integrity between administrative defining of urban space and the meaning ascribed to it by the inhabitants is one of the traditional yet most up-to-date problems considered on sociological grounds. The goal of this article is the reconstruction of the administrative process of the transformation of urban space, and particularly the diagnosis of the possibilities of the participation of its very occupants in it. In the first part of the article, documents that are the basis for spatial development of the city are analysed. The second part of the article shows the consequences of current legal records concerning the planning of spatial development by arbitrary, thus ignoring the opinions and experiences of inhabitants, transformation of urban space. The article is then an attempt at drawing attention to the necessity of utilizing the existing, and still under development, research tools that are used by sociologists and could be an answer to some of the problems presented in the article.
Journal
Year
Volume
35
Issue
2
Pages
15-26
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Justyna Nyckowiak, c/o Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Socjologii, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Poland
References
 • Bartoszek A., Szczepański M. S., Gruszczyński A. (1997), Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości, Katowice.
 • Giddens A. (2007), Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wyd. Naukowe PWA, Warszawa.
 • Jałowiecki B. (1988), Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa.
 • Jałowiecki, B., Szczepański M. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa.
 • Park R. E. The City: Suggestions for the Investigation of Humań Behavior in the City Environment, The American Journal of Sociology, Vol. 20, No. 5 (Mar., 1915), Published by: The University of Chicago Press.
 • Wódz J. (1989), Społeczna rola przestrzeni - wprowadzenie do rozważań socjologicznych nad przestrzenią, [w:] Przestrzeń znacząca. Studia Socjologiczne, red. J. Wódz, Katowice.
 • Wódz K. (1989), Planowe i żywiołowe tworzenie, przekształcanie i użytkowanie przestrzeni miejskiej, [w:] Przemiany społeczności miejskich w Polsce, red. K. Frysztacki, Wł. Kwaśniewicz, Kraków.
 • Znaniecki F. (1938/1), Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny, 1938/1, s. 89-119.
 • Strategia Rozwoju Miasta Zielona Góra, uchwalona przez Radę Miejską 23 stycznia 1997 r.
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielona Góra - załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Zielona Góra nr XXVIII/392/08 z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 669/04 w sprawie powołania Komisji ds. opracowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA085819
YADDA identifier
bwmeta1.element.21272a68-b1dc-39f2-9c2e-edc27c54707d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.