Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 67 | 6 | 565-586

Article title

Materialien zu tschechisch-österreichischen Kunsthistorikern im Archiv des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Wien

Content

Title variants

EN
Material on Czech-Austrian art historians in the archive of the Department of Art History at the University of Vienna
CS
Materiály o česko-rakouských historičkách/historicích umění v Archivu Institutu pro dějiny umění univerzity ve Vídni

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
The article offers an overview of the material to be found in the archive of the Department of Art History at the University of Vienna relating to art historians of the ‘Vienna School of Art History’ who were born or were active in what is today the Czech Republic. In the ‘Department Archive’ proper, files on Max Eisler and Hans Tietze have been preserved. The archive of students’ files contains material on Karla Biehlolawek, Fr. Hadmar Anton Borowan, Hedwig Gollob, Felix Horb, Heinrich Klapsia, George Saiko, Heinrich Schwarz, and Magda Starkenstein. In the ‘Collection of Bequests Made to the Department’ there are some individual documents referring to the activities of Alois Riegl, Josef Strzygowski, and Hans Sedlmayr in Prague and Brno. The bequests left by Wolfgang Kallab, Oskar von Kutschera-Woborsky, and Oskar Pollak are presented in greater detail. The biography of Max Dvořák can be supplemented by information on his early life found in the archive. Of particular interest are photos and letters from his childhood, details about his studies in Prague, and documents relating to a so far unknown dispute on plagiarism with the Berlin literature specialist Konrad Burdach concerning work on Bohemian manuscript illumination. The documents relating to the activity of Karl M. Swoboda at the University in Prague in 1936–1945 confirm that he had a good relationship with his Czech colleagues and fellow-students, but also that he cooperated closely with representatives of the Nazi academic world. Thus for example Swoboda supported and propagated their ideology of the primacy of art by Germans in the Slavic lands.
CS
Předložená stať poskytuje přehled o materiálech týkajících se historiček/historiků umění narozených na území dnešní České republiky, respektive tam působících příslušníků „Vídeňské školy dějin umění“. Ve vlastním univerzitním archivu se zachovaly jednotlivé spisy o Maxi Eislerovi a Hansi Tietzovi. Archiv spisů o studujících obsahuje materiály o Karlu Biehlolawekovi, P. Hadmaru Antonu Borowanovi, Hedvize Gollobové, Felixi Horbovi, Heinrichu Klapsiovi, Georgu Saikovi, Heinrichu Schwarzovi a Magdě Starkensteinové. Ve sbírce pozůstalostí se nacházejí jednotlivé dokumenty poukazující na aktivity Aloise Riegla, Josefa Strzygowského jakož i Hanse Sedlmayra v Praze i v Brně. Zevrubné výklady jsou věnovány pozůstalostem Wolfganga Kallaba, Oskara von Kutschera-Woborského a Oskara Pollaka. Biografii Maxe Dvořáka můžeme doplnit z vídeňského archivu o informace z jeho raného období. Za zmínku stojí fotografie a dopisy z dětství, upřesnění o průběhu studií v Praze i podklady k zatím neznámému sporu o plagiátorství s berlínským literárním vědcem Konrádem Burdachem v rámci studií české knižní malby. Doklady o činnosti Karla M. Swobody na pražské univerzitě z let 1936–19945 potvrzují shodu s českými kolegy (z dob studií), ale také úzkou kooperaci s reprezentanty nacistické vědy. V tomto duchu i Swoboda hájil a propagoval jejich ideologii o primátu umění Němců ve slovanských zemích.

Keywords

EN

Journal

Year

Volume

67

Issue

6

Pages

565-586

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.22b090a4-1066-4f17-8e56-bc82b2f0fb48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.