Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 4(203) | 27-45

Article title

Marzenie o wspólnocie: retrospektywna fikcja czy wizja przyszłości? Komunitariańska koncepcja wspólnoty

Authors

Content

Title variants

EN
A DREAM OF COMMUNITY: RETROSPECTIVE FICTION OR VISION FOR THE FUTURE? THE COMMUNITARIAN CONCEPT OF COMMUNITY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Punktem wyjścia dla analizy jest dwuznaczność pojęcia wspólnota, mającego pozytywne, jak i negatywne konotacje. Zasadnicze pytanie, na które próbuje się odpowiedzieć w artykule, dotyczy możliwości stworzenia wspólnoty odpowiadającej wymogom nowoczesności – w przeciwieństwie do tradycyjnej, Toennisowskiej Gemeinschaft. Koncepcja zmodernizo- wanej „wspólnoty wrażliwej” zaprezentowana jest w ramach jednego ze współczesnych podejść teoretycznych: komunitaryzmu. W artykule dowodzi się, że „unowocześniona” wizja wspólnoty, jaką przedstawiają komunitarianie, ma szansę realizacji w dobie społeczeństwa nowoczesnego czy ponowoczesnego.
EN
The starting point for the analysis is the ambiguity of the term 'community', which has both negative and positive connotations. The basic problem the article addresses refers to the possibility to create a community which would meet the requirements of modernity - in contrast to the traditional notion of Gemeinschaft created by Ferdinand Toennies. The concept of modernized 'responsive community' is presented within the framework of one of the contemporary theoretical approaches: communitarianism. The author proves that the 'modernized' vision of community described and explored by communitarian thinkers has a certain chance to be put into practice in the era of modern and post-modern society.

Year

Issue

Pages

27-45

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Daria Lucka, Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Krakow

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA107315

YADDA identifier

bwmeta1.element.233a1b0f-dfec-3789-bec4-85d65f7c1157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.