Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | LXIV | 3-4 | 240-253

Article title

A fascination with folk art. Modernism and avant-garde in Munich, Prague and Moscow around 1913

Authors

Content

Title variants

CS
Fascinace lidovým uměním. Modernismus a avantgarda v Mnichově, Praze a Moskvě kolem roku 1913

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article deals with the relations of the Munich group Der Blaue Reiter, the Prague Group of Fine Artists and the Moscow avant-garde in the circle around Mikhail Larionov to folk art culture. A strong fascination with folk art is apparent in all three cases: the members of Der Blaue Reiter and the Group of Fine Artists demonstrated it mainly through their interest in folk reverse paintings on glass, around Larionov it was through Russian folk prints, so-called lubki. One of the common qualities these artists attributed to the works of folk culture was a certain level of primitivism, which provided a guarantee of a desirable sense of authenticity: an authenticity of genuine, real and original work, which is not sullied by naturalism or any academic artistic conventions. In this regard it is necessary to understand their activities as part of a broader programme of primitivisim, or neoprimitivism, whose foundation enabled them to establish a new canon which the artists purposefully brought together. Primitivism and neoprimitivism legitimized their efforts in modern art because they set their work in a new historical tradition, completely different from the classical approach. Thus the concurrent response to folk art in three different places was seemingly similar in nature within the milieu of modernism and the avant-garde, as the participants shared the same general goals – the constants of modern art – which occurred in particular places no matter how different their political, social and cultural character. However, at the same time it is necessary to see the differences that the three groups demonstrated while working with folk art and using it as a source of inspiration. It is apparent that specific aspects of the various localities modified the interpretations of the art works which the individual artists felt allied with, and also some of the particular aspects of their efforts set out in programmatic manifestos.
CS
Článek se věnuje vztahům mnichovského uskupení Der Blaue Reiter, pražské Skupiny výtvarných umělců a moskevské avantgardy okruhu Michaila Larionova k lidové výtvarné kultuře. Ve všech případech je viditelná silná fascinace lidovým uměním: u členů Der Blaue Reiter a Skupiny výtvarných umělců se projevovala zejména zájmem o lidové podmalby na skle, u Larionova o ruské lidové tisky, tzv. lubki. Jednou ze společných vlastností, kterou tito umělci přiřkli výtvorům lidové kultury, byla určitá primitivnost jakožto záruka hledané autenticity: záruka ryzí, skutečné a originální tvorby, která není poznamenána naturalismem a akademickými výtvarnými konvencemi. V tomto ohledu je třeba chápat jejich aktivity jako součást širšího programu primitivismu, či neoprimitivismu, na jehož bázi byl z velké části založen i nový kánon, který umělci cíleně budovali. Jejich modernistické úsilí legitimizoval, jelikož ho zasazoval do nové historické tradice, zcela odlišné od tradice klasické. Recepce lidového umění v tentýž čas na třech různých místech tak měla v prostředí modernismu a avantgardy zdánlivě podobné rysy, zapříčiněné společnými cíli obecnější povahy, které se vyskytovaly v dotyčných prostředích bez ohledu na jejich odlišný politický, společenský a kulturní charakter. Ale současně je třeba vidět rozdíly, které se u jednotlivých uskupení objevily při manipulaci s lidovým uměním a jeho užitím jako inspiračního zdroje. Je patrné, jak místní specifika modifikovala nejen výklady uměleckých děl, k nimž se jednotliví protagonisté přihlašovali, ale i některé konkrétní stránky jejich celkového programového úsilí.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

3-4

Pages

240-253

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.23a4a83d-e93e-4f3e-be5c-978dfcfc9538
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.