Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 69 | 1 | 67-79

Article title

Hanging at the crossroads: the Crucifixion in the Prague edition of Mater verborum

Content

Title variants

CS
Na rozcestí. Ukřižování v pražské edici Mater verborum

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The manuscript known in the Czech environment as the Mater verborum and held in the Library of the National Museum in Prague consists of a set of three encyclopaedic dictionaries of which the most extensive is the Glossarium Salamonis (Mater verborum) compiled at the beginning of the tenth century. The Prague edition of the manuscript originated around 1240, and was quite certainly made in a Benedictine environment. Especially interesting are the historiated initials, unusual for this type of manuscript, and always present at the beginning of the appropriate letter of the dictionary. The unique iconography of the initial ‘T’abanus (fol. 169v) with Christ crucified on a cross decorated with the cut branches in the form of a ‘Y’ (forked cross, or Gabelkreutz) stands out among them. This is the first ever example of this iconography in central Europe. The initial demonstrates its connection with the text of the glossary which almost literally cites excerpts from The Etymologies of Isidore of Seville, while the scribe moreover added the entry (Tabernaculum corpus domini, tentorium vel papilionum) to Isidore’s text, inspiring the presence of the Crucifixion in the accompanying initial, but nevertheless not explaining the portrayal of the cross in the form of the Gabelkreutz. The reason for the choice of the less usual shape of the cross and the symbolic meaning of the Crucifixion is apparent from the iconographical concept of the decoration of the manuscript’s initials which visually and semantically ‘communicate’ with each other, in some cases even being semantically and visually ‘paired’ on the principle of biblical narration, analogy, parabolas and antithesis. This is evident in the initial ‘T’abanus with the Crucifixion, and its semantic and visual relationship to the initial ‘Y’e t z (fol. 191r) with the grape harvester collecting grapes symbolising the human soul and its salvation and the ape representing sensuality, sin and damnation. The initial introduces the text precisely, quoting a passage from the first book of Isidore’s Etymologies (De gramatica), which describes the symbolic meaning of the letter Y as a symbol of the crossroads of human life (bivium), with the right arm of the letter symbolising salvation and eternal life, and the left, damnation and death.
CS
Rukopis v českém prostředí známý jako Mater verborum a uložený v knihovně Národního muzea v Praze představuje soubor tří encyklopedických slovníků, z nichž nejrozsáhlejším je Glossarium Salamonis (Mater verborum) sestavené na počátku 10. století. Vznik „pražské” edice rukopisu je datován do doby kolem roku 1240, zcela jistě se tak stalo v benediktýnském prostředí. Zajímavé jsou zejména historizující iniciály pro tento typ rukopisu neobvyklé a stojící vždy na počátku příslušného písmene slovníku. Svou jedinečnou ikonografií mezi nimi vyniká iniciála „T“abanus (fol. 169v) s Kristem ukřižovaným na kříži z osekaných větví ve formě Y (Gabelkreutz). Jde o vůbec první příklad této ikonografie ve střední Evropě. Iniciála demonstruje svou provázanost s textem glosáře. Téměř doslova cituje výňatky z Etymologií Isidora Sevillského, přičemž písař do Isidorova textu navíc přidal heslo (Tabernaculum corpus domini, tentorium vel papilionum) inspirující přítomnost Ukřižování v doprovodné iniciále, nicméně nevysvětlující zobrazení kříže ve formě Gabelkreutzu. Důvod volby méně obvyklého tvaru kříže a symbolického významu Ukřižování je patrný z ikonografické koncepce výzdoby iniciál rukopisu, které spolu navzájem vizuálně a sémanticky „komunikují“, či některé je možno dokonce významově a vizuálně „spárovat“ na principu, biblické narace, analogie, paraboly a antiteze. Patrné je to na iniciále „T“abanus s Ukřižováním a jejímu významovému a vizuálnímu vztahu k iniciále „Y“ e t z (fol. 191r) s vinařem sbírajícím hrozny symbolizující spásu a opicí představující hřích a zatracení. Iniciála uvádí text přesně citující pasáž z první knihy Isidorových Etymologií (De gramatica), popisující symbolický význam písmene Y jakožto symbolu rozcestí lidského života (bivium), přitom pravé rameno písmene symbolizuje spásu a věčný život, zatímco rameno levé zatracení a smrt.

Journal

Year

Volume

69

Issue

1

Pages

67-79

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.25669629-18fd-41d7-b2e6-0b2340449872
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.