Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(79) | 9-28

Article title

Wyzwania nowego zarzadzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badan empirycznych

Content

Title variants

EN
CHALLENGES OF NEW PUBLIC MANAGEMENT FOR HEALTHCARE MANAGERS: IMPLICATIONS FROM EMPIRICAL RESEARCH

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Reorientacja systemu ochrony zdrowia w kierunku rozwiązań stosowanych z powodzeniem w krajach, gdzie realizowana jest liberalna doktryna ekonomiczna, oznacza konieczność dokonania usprawnienia zasad organizacji systemu ochrony zdrowia jako całości oraz organizacji i funkcjonowania poszczególnych jego podmiotów. Osiągnięcie celów stawianych przed dokonywanymi w ramach reformy działaniami, których wspólny mianownik można określić jako uzyskanie pożądanej efektywności systemu ochrony zdrowia jako całości oraz poszczególnych jego podmiotów, wymaga implementacji innych niż dotychczas sposobów zarządzania jednostkami świadczącymi usługi zdrowotne, a to takich, które stosowane są z powodzeniem w sektorze organizacji komercyjnych. Mając na uwadze różnice, jakie występują między sektorem publicznym a prywatnym, uważamy, iż możliwe jest zastosowanie w organizacjach metod i narzędzi zarządzania, jednak z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia.
EN
Reorientation of the healthcare system towards solutions successfully implemented in countries following a liberal economic doctrines signifies at need for reinventing both the healthcare system as a whole and its individual entities. Achieving the goals of reform orientated towards attaining the desired efficiency of the healthcare system and its organizations requires implementation of management methods used in commercial organizations. Taking into account differences existing between the public and private sector, we believe that it is possible to apply methods and management tools from the private sector, but their application must take into account the specifics of the healthcare sector.

Year

Issue

Pages

9-28

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2011-04-15

Contributors

 • Karol Adamiecki Academy of Economics in Katowice, Katowice, Poland
author
 • Karol Adamiecki Academy of Economics in Katowice, Katowice, Poland
 • Aldona Fraczkiewicz-Wronka, Katedra Zarzadzania Publicznego i Nauk Spolecznych, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, Poland

References

 • Boland T., Fowler A. (2000), A systems perspective of performance management in public sector organizations, „International Journal of Public Sector Management”, nr 13(5).
 • Boyne G. (2002) Public and Private Management: What’s the Difference?, „Journal of Management Studies”, nr 39.
 • Bratnicki M. (2001) Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Bratnicki M. (1998), Transformacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Bratnicki M. (2001) Wiedza jako kluczowy element zarządzania w reformowanym systemie ochrony zdrowia, [w:] Frączkiewicz-Wronka A., Koczur W. (red.) Reforma systemu ochrony zdrowia – szanse i bariery, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Bridges W. (2008) Zarządzanie zmianami. Jak maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Davis S., Albright T. (2004) An investigation of the effect of balanced scorecard implementation on financial performance, „Management Accounting Research”, nr 15.
 • Downs A. (1968), Okonomische Teorie der Demokratie, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, cytat za: Peters H-R., Wirtschaftspolitik, R. Oldenboug Verlag, Munchen 1995.
 • Enthoven A.C. (1991), Internal market reform of the British Health Service, „Health Affairs”, nr 30(1-2).
 • Evans J.R. (2004), An exploratory study of performance measurement systems and relationships with performance result., „Journal of Operations Management”, nr 22.
 • Ferlie E., Hartley J., Martin S. (2003), Changing public service organizations: Current perspectives and future prospects, „British Journal of Management”, nr 14.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J., Owcorz-Cydzik B., Sobusik B. (2004), Samorządowa polityka zdrowotna, Katowice.
 • Frączkiewicz-Wronka A., red. (2006), Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Katowice.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M., Austen A. (2007), Procesy uczenia się w organizacjach sektora publicznego, [w:] Białas T. (red.), Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, Gdynia.
 • Frączkiewicz-Wronka A. red. (2008), Performance measurement in public organization. The theory and the practice of the health care sector, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Austen-Tynda A., red. (2009), Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A., red. (2010), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A stakeholder approach, Pitman, Boston.
 • Jones T., Wicks A. (1999), Convergent Stakeholder Theory, „Academy of Management Review” 24/2, s. 206-221.
 • Larson L.L., Bussom R.S., Vicars W., Jauch L (1986), Proactive Versus Reactive Manager: Is The Dichotomy Realistic?, „Journal of Management Studies”, nr 23:4.
 • Letts C.W., Ryan W., Grossman A. (1999), Performance Nonprofit Organizations. Materials from Kennedy School of Government, Harvard University distance learning meeting November 10.
 • Lichtarski J. (2006), Rzeczywiste i preferowane kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami w opiniach ich głównych aktorów, „Przegląd Organizacji”, nr 11.
 • Naisbitt J. (1997), Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Pawar, B. S., Eastman, K.K. (1997), The nature and implications of contextual influences on transformational leadership: A conceptual examination, „Academy of Management Review”, nr 22.
 • Perechuda K. (2008), Coaching wiedzy medycznej jako instrument przewagi konkurencyjnej na rynku usług medycznychI, [w:] Kowalewski M., Perechuda K. (red.), Zarządzanie komercyjną firmą medyczną, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Quinn R.E., Rohrbaugh J. (1983), A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis, „Management Science”, nr 50(11), s. 1463-1476.
 • Rushing, W. (1974), Differences in profit and nonprofit organizations: a study for effectiveness and efficiency in general short – stay hospitals, „Administrative Science Quarterly”, vol. 19, nr 4.
 • Spinelli R. (2006), The applicability of Bass’s model of transformational, transactional and lassiez-faire leadership in the hospital administrative environment, „Hospital Topics”, 84(2),1, s.1-18.
 • Sveiby K.E.(1997), The New Organizational Wealth. Managing and Measuring Knowledge-based Assets, Berret-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Wiatrak A.P., 2005, Sektor publiczny – istota, zakres i zarządzanie, „Problemy Zarządzania”, nr 10(4), s. 7-21.
 • Włodarczyk C.W. (1999), Instytucje opieki zdrowotnej, funkcje zadane a funkcje realizowane, [w:] Golinowska S. (red.), Zmiany i reformy w systemie zabezpieczenia społecznego. W kierunku wzrostu indywidualnej odpowiedzialności, IPiSS, IPS, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA096013

YADDA identifier

bwmeta1.element.25d51a84-0302-3037-b9bf-738d8c414a39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.