Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 3(202) | 113-139

Article title

Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice industrialni w dobie komercjalizacji sportu

Content

Title variants

EN
THE LAST BASTION OF ANTI-CONSUMERISM. INDUSTRIAL DIE-HARD-FANS AND THE COMMERCIALIZATION OF SPORT

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia analizę społecznych konsekwencji komercjalizacji piłki nożnej. Autorzy pokazują, że w wyniku komercjalizacji sportu kluby piłkarskie zostały oderwane od lokalnej społeczności i przestały pełnić funkcje integracyjne, do których zostały powołane, stając się w zamian częścią komercyjnego show-biznesu. Z tą przemianą wiążą się narodziny nowego typu odbiorcy widowisk sportowych. W miejsce „kibiców industrialnych”, związanych ze sportem od dziesięcioleci, skomercjalizowany sport wprowadza „konsumentów wrażeń sportowych”. Ci pierwsi przez lata funkcjonowali jako rodzaj „wspólnoty integrującej”, charakterystycznej dla czasów epoki nowoczesnej, natomiast konsumenci sportu tworzą „grupę przynależnościową”, której forma i reguły funkcjonowania charakterystyczne są dla późnej nowoczesności. W tekście definiuje się i opisuje te dwa światy oraz wskazuje społeczne i kulturowe konsekwencje ich zderzenia ze sobą. W artykule przedstawia się także główne obszary sporu między tradycyjnym światem kibiców a komercyjnym porządkiem określanym mianem modern sport. Spór ten stanowi przykład społecznych „ruchów niezgody” wobec globalnych procesów standaryzacji i komercjalizacji wszelkich form życia wspólnotowego.
EN
The paper provides an analysis of socio-cultural consequences of the commercialization of football. The authors aim to show that as a result of the commercialization of sport football clubs have been detached from the local community. No longer can they perform functions of social integration in local communities, to which they were initially established. Instead, they become a part of the commercial world of show business and adopt its rules of supply and demand. This transformation involves the advent of a new type of sports consumers. In place of 'industrial die-hard fan', associated with sport for decades, the commercialized sport introduces consumers who seek nothing but entertainment in football. The industrial fans traditionally make strongly integrated 'inclusive community', typical for the modern times, while consumers of sport form an 'affiliation group' which in contrast is formed and ruled by principles characteristic for the late modernity. The paper attempts to define and compare these two worlds, and to show the social and cultural consequences of inevitable collision between them. The article also sketches the main areas of dispute between the traditional world of industrial fans and commercial policy also referred to by a catchy phrase modern sport. This dispute is an example of the social 'movements of dissent' against the global process of standardization and commercialization of all forms of social life.

Year

Issue

Pages

113-139

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Dominik Antonowicz: Instytut Socjologii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Torun, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA098124

YADDA identifier

bwmeta1.element.265642f3-d5ff-3705-aa8f-3aed03483b13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.