Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 35 | 1 | 159-170

Article title

Początki zatrudnienia polskich kobiet w NRD (1965-1971)

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The beginnings of the employment of Polish women in the German Democratic Republic (1965–1971)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The German Democratic Republic since its early beginnings encountered a significant lack of labor force, which made its authorities to solicit workers from other socialist countries, especially from the People's Republic of Poland. Since the middle sixties, in accordance with relevant contracts, the German Democratic Republic started to employ Polish workers from border regions, especially women. Until the end of 1971 several thousand Polish women started their jobs in various industrial plants on the other side of the Oder and Neisse. Working conditions there were usually better than in Poland; the same refers to the salaries that the Poles were paid there. However, this phenomenon was not free from any stress or problems due to the fact that Polish women were in fact discriminated by the management of the Eastern German factories. This was due to the fact that the Poles were assigned to harder and more difficult jobs, payment of sick leave benefits was delayed and the salaries were in general, lower than those of the German workers. Despite this, the number of Polish women working in East Germany at the time was still growing. This mass flow of the Polish labor force to the German Democratic Republic had also other than economic significance because of contacts between the Polish and German people working in the same enterprises. After overcoming initial prejudice and distrust the relations were beneficial for establishing informal relationships and bringing together both societies located across the Polish - German border.

Discipline

Journal

Year

Volume

35

Issue

1

Pages

159-170

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Robert Skobelski, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii, Zaklad Historii Najnowszej, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Poland

References

 • Archiwum Akt Nowych, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Par¬tii Robotniczej, sygn. 237/XXII/1409, Notatka służbowa, k. 129.
 • Archiwum Akt Nowych, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Par¬tii Robotniczej, sygn. XIA/45, Notatka informacyjna o okolicznościach nie przystą¬pienia do pracy 90 polskich robotników zatrudnionych w kopalni Lauchhammer, przebywających w NRD w ramach umowy pomiędzy rządami PRL-NRD o zatrudnieniu i prze¬szkoleniu 500 polskich robotników, k. 454-455.
 • Archiwum Akt Nowych, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Par¬tii Robotniczej, sygn. XIA/46, Notatka dla Towarzysza Ministra mgr inż. J. Mitręgi dotycząca sprawozdania z wyjazdu do NRD na akademię z okazji Święta Odrodzenia PRL przez grupę polskich pracowników i Dyrekcję Elektrowni Lübbenau, k. 601.
 • Archiwum Akt Nowych, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Par¬tii Robotniczej, sygn. 237/V/698, Notatka o niektórych problemach dotyczących stosunków PRL-NRD, k. 68.
 • Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z. 23/70, wiązka 2, Warunki dotyczące przekraczania granicy i pobytu pracowników, zamieszkałych na tery¬torium jednego państwa i zatrudnionych w zakładach pracy drugiego Państwa.
 • Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z. 34/70, wiązka 2, Ogólne warunki dla pracowników, zamiesz¬kałych na terytorium jednego Państwa i zatrudnionych w granicznych zakładach pracy drugiego państwa.
 • Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z. 34/70, wiązka 2, Pismo Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac.
 • Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zespół 34/70, wiązka 2, Pismo Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac do Towarzyszki Marii Wier¬nej, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dn. 20 XII 1965 r.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Informacja o warunkach pracy i problemach związanych z pracą polskich kobiet zatrudnionych w Zakładach Włókien Sztucznych w Guben (NRD), k. 33, 40, 48, 50.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Informacja w sprawie zatrudnienia kobiet stanowią¬cych nadwyżkę siły roboczej, k. 11-12.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Notatka służbowa sporządzona na okoliczność prze-prowadzonego wstępnego badania przyczyn wstrzymania się od pracy grupy polskich pracownic zatrudnionych w NRD w dniu 14 marca 1971 r., k. 75-76.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Notatka służbowa z zebrania odbytego w dniu 15 III 1971 na okoliczność zajścia nie podjęcia pracy w dniu 14 III 1971 r. na zakładzie Kordu, zmiana „C”, k. 77.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Pismo Komitetu Powiatowego PZPR w Krośnie Od¬rzańskim do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Wydział Ekonomiczny, tow. Paweł Puterman, k. 26.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Chemików PRL w Zielonej Górze dnia 24 września 1970 r., k. 30.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Umowa między Prezydium Wo¬jewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze a Rada Okręgu w Cottbus o przeszkoleniu i zatrudnieniu 150 pracownic polskich w zakładach Leunawerke w Guben (NRD), k. 21.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Protokół z zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej przy CFG Wilhelm Pieck Stadt Guben z dnia 20 stycznia 1970 r., k. 55.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Informacja o pracy polskich kobiet w CFG Guben NRD, k. 60.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Informacja o pracy polskich kobiet w NRD, k. 59-60.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Informacja o zatrudnieniu polskich pracownic w NRD oraz o sytuacji na rynku pracy w latach 1967-1970, k. 122.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, k. 9.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Pismo Przewodniczącego Rady Okręgu Cottbus do Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Towarzysza Lembasa, Cottbus, dnia 6 sierpnia 1965 r., k. 7.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Pismo Rady Okręgu Cottbus do Prezydium Woje¬wódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 30.03.1965 r. (tłumaczenie z języka niemieckiego), k. 1-2.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Pismo Przewodniczącego Rady Okręgu Cottbus do Prze-wodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej tow. Jana Lembasa, Cottbus, 29.07.1965 r. (tłumaczenie z niemieckiego), k. 3-4.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Protokół na temat porzucenia w dniu 14 marca 1971 r. o godz. 6.30 pracy przez polskie pra¬cownice, zatrudnione na zmianie C w zakładzie kordu „Dedotex” (tłumaczenie z języka niemieckiego), k. 63.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Informacja o warunkach pracy i problemach związanych z pracą polskich ko¬biet, k. 45.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Informacja z pobytu na zebraniu otwartym POP w Kombinacie Guben (NRD) w dniu 17 marca 1970 r., k. 56-57.
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 544, Informa¬cja w sprawie zatrudnienia kobiet stanowiących nadwyżkę siły roboczej w rejonie Gubina w Zakładach Leunawerke w Guben (NRD), k. 10-11.
 • Archiwum Straży Granicznej, Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza, sygn. 1990/6, Meldunek operacyjny Sztabu Lubuskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, k. 238-239.
 • Koćwin L., Polityczne determinanty polsko-wschodnio niemieckich stosunków przy-granicznych 1949-1990, Wrocław 1993.
 • Osękowski C., Pogranicze polsko-niemieckie w okresie stalinowskim, [w:] Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, red. C. Osękowski, Zielona Góra 1999.
 • Seethaler G., Zatrudnianie polskich pracowników w okrę¬gach przygranicznych NRD, [w:] Współpraca przygraniczna PRL-NRD, red. H. Szczegóła i K. H. Gräfe, Zielona Góra 1984.
 • Skobelski R., PRL w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w latach 1956-1970, „Kwartalnik Historyczny” 2007, nr 3.
 • Trosiak C., Procesy kształtujące pogranicze polsko-niemieckie po II wojnie świato¬wej, Poznań 1999.
 • Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemiec¬kiej Republiki Demokratycznej o wzajemnych podróżach obywateli obu państw, podpi¬sana w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r., [w:] Umowy graniczne PRL. Wybór tekstów, oprac. F. Jarzyna, Warszawa 1974.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA085811

YADDA identifier

bwmeta1.element.26973d77-c3c4-348e-b017-bf7c59f26651
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.