Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | Supplement_1 | 43-52

Article title

The effect of locus of control on the relationship between poverty and self-esteem

Content

Title variants

SK
Efekt miesta kontroly na vzťah medzi chudobou a sebahodnotením

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Objectives. The goal of this exploratory study was to examine whether locus of control significantly moderates the relationship between poverty and self-esteem. Participants and setting. The research sample consisted of 499 people (249 men) living in Slovakia. The sample selection was based on a representative quota for gender, age group and region. Hypotheses. It was hypothesized that poor people with low internal locus of control may view their economic situation as a result of their incompetence, cognitive skills, personality or other characteristics. This can devaluate their selfesteem more than in people with high internal locus of control. In a situation of high chance or high external locus of control, poor people may see their economic situation as a result of factors which are beyond their control. They may see themselves as unable to change their economic situation which can therefore devaluate their self-esteem more than in people with low external locus of control or chance. Statistical analysis. The hypotheses were examined using moderated multiple linear regressions. Results. In the present data, locus of control was not a significant moderator. The effect sizes in the relationship between poverty and self-esteem were small. Study limitations. The limitations of the present study are the lower reliability of the internality dimension of the Multidimensional Locus of Control Scale as well as the absence of meaningful covariates, e.g. duration or previous experiences of poverty or parental warmth.
SK
Cieľ. Cieľom tejto exploračnej štúdie bolo zistiť, či miesto kontroly moderuje vzťah medzi chudobou a sebahodnotením. Metóda. Vzorku tvorilo 499 ľudí (249 mužov) žijúcich na Slovensku. Výber vzorky bol reprezentatívny vzhľadom k rodu, veku a kraju. Hypotézy. Chudobné osoby s nízkou úrovňou vnútorného miesta kontroly by mali za príčinu svojej ekonomickej situácie považovať nedostatok vlastných zručností, kognitívnych schopností, špecifickú skladbu osobnostných alebo iných vlastností. To by malo následne pôsobiť devalvačne vo väčšej miere na ich sebahodnotenie ako u ľudí s vyššou úrovňou vnútorného miesta kontroly. V situácii s vysokou úrovňou vonkajšieho miesta kontroly alebo náhody by chudobné osoby mali za príčinu svojej ekonomickej situácie považovať faktory, ktoré sú mimo ich kontroly, a preto by to malo pôsobiť devalvačne vo väčšej miere na ich sebahodnotenie ako u ľudí s nižšou úrovňou vnútorného miesta kontroly. Štatistická analýza. K overeniu hypotéz boli počítané moderované viacnásobné lineárne regresné analýzy. Výsledky. Miesto kontroly nevystupovalo v analyzovaných údajoch ako signifikantný moderátor vzťahu medzi chudobou a sebahodnotením. Veľkosti účinkov pre vzťah medzi chudobou a sebahodnotením boli malé. Obmedzenia výskumu. Obmedzením sú nižšie hodnoty reliability škály vnútorného miesta kontroly dotazníka Multidimensional Locus of Control Scale ako aj absencia ďalších zmysluplných kovariátov, napríklad trvania chudoby, predošlých epizód chudoby alebo vrelosti rodičov.

Year

Volume

63

Issue

Pages

43-52

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.26ad0638-a040-4444-9d66-83b90cdc7b74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.