Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 67 | 3-4 | 230-236

Article title

Specifika metody Schultzova autogenního tréninku - možné příčiny jejího nevyužitého potenciálu

Content

Title variants

EN
Specifics of the Schultz autogenic training method: possible reasons of its untapped potential

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek se zabývá metodou Schultzova autogenního tréninku, která je přes svou účinnost, bezpečnost a dostupnost relativně málo využívanou formou prevence a terapie reaktivních stavů a psychických poruch. Tato skutečnost se jeví jako paradoxní, a to zejména v dnešní době, ve které je psychoterapeutická a psychiatrická péče pro mnoho lidí relativně obtížně dostupná. Příčinou nevyužitého potenciálu autogenního tréninku mohou být jeho určitá málo známá specifika, na která příspěvek upozorňuje, a to s cílem osvědčenou metodu připomenout v novém světle. Cesta k renesanci metody spočívá zejména v její nové konceptualizaci coby metody spíše psychagogické než psychoterapeutické, důsledně autogenní, plně holistické, a přitom vědecky naprosto relevantní.
EN
The paper deals with the Schultz autogenic training method, which, despite its effectiveness, safety and availability, is a relatively little used form of prevention and therapy of reactive conditions and psychological disorders. This fact seems paradoxical, especially in today’s times, in which psychotherapeutic and psychiatric care is relatively difficult for many people to access. The untapped potential of autogenic training may be caused by certain little known specifics, which the paper draws attention to, with the aim of recalling the proven method in a new light. The path to the renaissance of the method lies mainly in its new conceptualization as a method more psychagogical than psychotherapeutic, consistently autogenous, fully holistic, and yet scientifically completely relevant.

Year

Volume

67

Issue

3-4

Pages

230-236

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.271fe599-65ab-4d66-aef4-f80425ea6d1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.