Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 61 | 5 | 697-717

Article title

Pragmatické momenty v aktivistické filozofii a estetice Emanuela Rádla

Content

Title variants

EN
Pragmatic elements in the activistic philosophy and aesthetics of Emanuel Rádl

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek představuje některé aspekty filozofie a estetiky Emanuela Rádla v polemicky orientovaném prostředí české filozofické debaty 1. pol. 20. století a soustředí se na paralely jeho myšlenek s americkým pragmatismem Johna Deweyho. V dosavadní reflexi Rádlovy práce prozatím chybí právě otevřenější konfrontace Rádlových myšlenek s pragmatismem. Cílem našeho textu bude tuto mezeru zaplnit v oblasti literárně - estetické a filozofických otázkách s ní souvisejících. Ačkoliv Rádl byl především filozofem, jeho práce vždy vykazovaly silnou tendenci, podobně jako jeho směřování samo, překračovat mnohé hranice. Jeho filozofické úvahy proto zahrnují také významné přesahy do dalších oborů, vedle jiných na pole myšlenek, které by bylo možné shrnout jako literárně-estetické. Jeho úvahy o tvorbě a recepci literárního díla je z uvedených důvodů nemožné oddělit od otázky poznání a pravdy vůbec - filozofické báze, ze které Rádlovy myšlenky o literatuře organicky vyrůstají. Prostřednictvím komparace Rádlových úvah s Deweyho knihou Art as Experience se ukazuje, že nekonfliktního srovnání obou směrů v otázce poznání je sice možné dosáhnout především v jejich požadavcích životnosti a hluboké osobní účasti, nikoliv ovšem v motivaci tohoto přístupu vůbec, protože ta u Rádla, na rozdíl od Deweyho, jehož pobídka pochází z oblasti osobní prospěšnosti, vždy zůstává morální. Nejjasněji se tento rozdíl projevuje v otázce pravdy, ale přenáší se také na pole estetiky. Rádlova teorie recepce literárního díla je sice založena na pojmu zkušenosti, ale její získávání je na rozdíl od Deweyho estetické zkušenosti opět hluboce eticky podloženým aktem.
EN
This article presents several aspects of Emanuel Rádl´s philosophy and aesthetics in the polemically charged atmosphere of the philosophical debate within Czech circles during the first half of the 20th century, focusing on the parallels between his thinking and John Dewey´s American pragmatism. Previous reflections on Rádl´s work have lacked this more open comparison between his ideas and pragmatism. The aim of our text will be to fill in this gap in the literary-aesthetic field and the philosophical issues involved. Although Rádl was primarily a philosopher, his works, reflecting his own personal inclinations, always tended very much to cross numerous boundaries. Hence his philosophical speculations also include significant incursions into other fields, including those which might briefly be described as literary-aesthetic. Hence his thinking over the creation and reception of literary works cannot be separated from the question of knowledge and truth in general - the philosophical base from which Rádl´s ideas on literature organically develop. A comparison of Rádl´s thoughts with Dewey´s book Art as Experience shows that a non-confrontational comparison in both directions over the question of knowledge can certainly be achieved particularly regarding the requieremets of viability and deep personal sympathy, though not of course regarding the overall motivation behind this approach, because in contrast to Dewey, for whom motivation derives from personal benefit, Rádl says it always remains moral. This difference is seen most clearly in the question of truth, though it is also evident in the field of aesthetics. Rádl´s theory on the reception of literary works is indeed based on the concept of experience, but its acquisition in contrast to Dewey´s aesthetic experience is again a deeply ethical act.

Year

Volume

61

Issue

5

Pages

697-717

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.27715166-7426-4da7-b477-0657d1a66b23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.