Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | 6 | 664-675

Article title

Perception of paintings based on the amount of information in the light of Martindale’s theory

Content

Title variants

CS
Vnímání obrazů založené na množství informací ve světle Martindalovy teorie

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this research was to examine the relation between the amount of information and hedonistic value, as well as the relation between the amount of information and the variables from Martindale’s evolutionary theory: primordial content and arousal potential. The main presumption is that the amount of information can influence the estimation of those variables by the respondents. In order to check this presumption, an experiment with four groups of respondents was conducted. The first group knew nothing about the paintings, the second group knew the name of the author, the third group knew the name of the author and the description of the paintings, and the fourth group knew all of this information and the estimated price of the paintings. Paintings from different periods of art were shown to the respondents with Martindale’s scales measuring primordial content and arousal potential and with a question measuring the hedonistic value of the paintings. The data were analyzed using the Kruskal-Wallis test. The results have shown that arousal potential, primordial content and hedonistic value differ when it comes to the “art movement”. The results have also shown that additional information can influence the hedonistic value of the paintings and that more information leads to higher hedonistic value. Also, more information leads to higher arousal potential.
CS
Cílem výzkumu bylo ověřit vztah mezi množstvím informací a hédonistickou hodnotou a vztah mezi množstvím informací a dvou proměnných Martindalovy vývojové teorie: původního obsahu a potenciálu vzrušení. Hlavním předpokladem je, že množství informací může ovlivnit odhad hodnot těchto proměnných respondenty. Pro ověření tohoto předpokladu byl proveden experiment se čtyřmi skupinami respondentů. První skupina nevěděla o prezentovaných obrazech nic, druhá skupina znala jméno autora, třetí skupina znala jméno autora a popisy obrazů a čtvrtá skupina znala všechny tyto informace a odhadované ceny obrazů. Obrazy z různých uměleckých období byly prezentovány respondentům zároveň s Martindalovými škálami měřícími původní obsah a potenciál vzrušení a s otázkou měřící hédonistickou hodnotu obrazů. Data byla analyzována Kruskal-Wallisovým testem. Výsledky ukázaly, že potenciál vzrušení, původní obsah a hédonistická hodnota se liší podle „uměleckého proudu“. Výsledky také ukázaly, že dodatečné informace mohou ovlivnit hédonistickou hodnotu obrazů a že více informací vede k vyšší hédonistické hodnotě. Více informací vede i k vyššímu potenciálu vzrušení.

Year

Volume

63

Issue

6

Pages

664-675

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.28c433af-1c10-4069-b329-35d9fc5f0046
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.