Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 78 | 3 | 285-302

Article title

FIRST YEARS OF POLISH BOOK TRADE INDUSTRY TRANSFORMATION. RECONSTRUCTION OF 1989-1995 MILESTONES (PART ONE). (Poczatki transformacji polskiego rynku ksiazki. Rekonstrukcja najwazniejszych wydarzen z lat 1989-1995 (czesc pierwsza))

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author discusses milestones in Polish book trade industry after 1989 (years 1989 to 1995), recalling background facts and figures from the communist Poland (in particular second half of 1980s) and addressing current situation. Various definitions of “transformation' notion in the context of book trade industry are cited. The issue of bankruptcy assets and problems of political and economical breakthrough are discussed. Attention is drawn to impetuous yet “creative' chaos of the new-born book trade industry. Finally, the author describes the development of self-regulatory organization for Polish book trade industry (Polska Izba Ksiazki, Polish Book Chamber) and first significant investments of international book trade companies in Poland (Harlequin publishing house).

Year

Volume

78

Issue

3

Pages

285-302

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
 • Marek Tobera, Instytut Informacji Naukowej i Studiow Biblilogicznych Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Swiat 69 , 00-927 Warszawa, Poland

References

 • II Krajowe Targi Książki, Warszawa 13-17 września 1991. Spis wystawców. Katalog (1991). Warszawa: Wydaw. CHZ Ars Polona.
 • Adamiec, Witold (1991). Zjawiska i tendencje ruchu wydawniczego w Polsce w latach osiem
dziesiątych. "Kultura - Fakty i Komentarze", nr 1, s. 24-26.
 • Adamiec, Witold (1991/1992). Ogród francuski w dżunglę przemieniony, czyli od „polityki
 wydawniczej” do chaosu. "Rocznik Biblioteki Narodowej", nr 27/28, s. 99-121.
 • Bałtowski Maciej, Miszewski Maciej (2006). Transformacja gospodarcza w Polsce. Warszawa:
 Wydaw. Nauk. PWN.
 • Beksiak, Janusz i in. (2003). Polska gospodarka w XX wieku. Eseje histoiyczno-ekonomiczne. Łódź: Wydaw. Literatura.
 • Boguta, Grzegorz (1992). List w sprawie podatku obrotowego. Notes Wydawniczy, nr 1, s. 7.
 • Chyra-Rolicz, Zofia (2002). Spółdzielczość w Polsce powojennej (1944-1990). Dzieje Najnowsze,
z. 1, s. 103-120.
 • Dobrołęcki, Piotr (1993). Fabryka kosmetyków. Cz. 2 (wywiad z Niną Kowalewską). "Megaron", 
nr 2, s. 4-6.
 • Dobrołęcki, Piotr (2009). Kończył się pewien etap. Rozmowa z Michałem Jagiełło. "Biblioteka
 Analiz", nr 26, s. 96-99.
 • Dobrołęcki, Piotr; Waszczyk, Paweł (2009a). Telewizor dla Gierka. Rozmowa z Witoldem 
Bójskim. "Biblioteka Analiz", nr 26, s. 109-112.
 • Dobrołęcki, Piotr; Waszczyk, Paweł (2009b). Z gotówką po kraju. Rozmowa z Piotrem Bagińskim. "Biblioteka Analiz", nr 26, s. 113-118.
 • Frołow, Kuba (2009). Szkoda tego wszystkiego. Rozmowa z Grzegorzem Czurczakiem - pre
zesem Domu Książki Katowice. "Biblioteka Analiz", nr 2, s. 4-7.
 • Gołębiewski, Łukasz (1994), Batalia o cła. "Notes Wydawniczy", nr 1, s. 5-6.
 • Gołębiewski, Łukasz (1998). Rynek książki w Polsce. Edycja ’98. Warszawa: Wydaw. Magazyn 
Literacki - Herbud sc; Biblioteka Analiz.
 • Gołębiewski, Łukasz (1999). Rynek książki w Polsce. Edycja 1999. Warszawa: Wydaw. Magazyn 
Literacki.
 • Gołębiewski, Łukasz (2009). Powód do dumy. Rynek książki po 1989 roku. "Biblioteka Analiz", 
nr 26, s. 6-8.
 • Gołębiewski, Łukasz; Frołow, Kuba; Waszczyk, Paweł (2009a). Rynek książki w Polsce 2009.Wydawnictwa. Warszawa: Wydaw. Biblioteki Analiz.
 • Gołębiewski, Łukasz; Frołow, Kuba (2009b). Rynek książki w Polsce. Dystrybucja. Warszawa:
 Wydaw. Biblioteki i Analiz.
 • Hussak,Tadeusz (2004). Byliśmy służbą społeczną (Rzecz o Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich). Olsztyn: Wydaw. Edytor Vers.
 • Kaleta, Krzysztof (2005). Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Historia i teraźniejszość. Warszawa: Wydaw. Biblioteki Analiz.
 • Kamiński, Marek (1989). W sprawie książki. "Przegląd Księgarski i Wydawniczy", nr 2, s. 9 i 11.
 • Klukowski, Bogdan (2008). Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Klukowski, Bogdan (1989a). Sytuacja książki na początku 1989 r. Maszynopis w posiadaniu
 autora.
 • Klukowski, Bogdan (I989h). Polski ruch wydawniczy w obliczu przemian. [Wystąpienie na kon
ferencji redaktorów czasopism branżowych, dotyczących rynku książki, z krajów Układu 
Warszawskiego; Sofia 1989.] Maszynopis w posiadaniu autora.
 • Kołodko, Grzegorz (1992). Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka? Warszawa.:
Wydaw. Polska Oficyna Wydawnicza BGW.
 • Kołodziejczyk, Barbara (1991). Raport o stanie wydawnictw niepaństwowych. Kultura - Fakty
 i Komentarze, nr 1, s. 19-24.
 • Kołodziejczyk, Barbara (1995). Rynek wydawniczy - od różnorodności do patologii. W: Kultura
popularna - literatura - książka - rynek. Forum Czytelnicze II. Warszawa: Wydaw. Polskiego 
Towarzystwa Czytelniczego, s. 63-74.
 • Kompanowski-Zekin, Tomasz (2000). Branża wydawniczo-księgarska w ostatniej dekadzie
(1989-1999). W: Acta Universitatis Nicolai Kopemici. Bibliologia IV - Nauki humanistycz
no-społeczne - Zeszyt 340, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 114-131.
 • Kondek, Stanisław Adam (2007). Organizacja obiegu książek w PRL jako eksperyment biblio
logiczny. W: Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych. Red. D. Kużmina,
Warszawa: Wydaw. SBP, s. 316-325.
 • Kopaliński, Władysław (1999). Podręczny słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydaw. Oficyna
 Wydawnicza Rytm.
 • Korbińska, Grażyna (1988). XXXIII MTK w Warszawie. "Przegląd Księgarski i Wydawniczy", 
nr 7/8, s. 14.
 • Kronika (1989). Świat Książki, nr 11, s. 40.
 • Książka-Księgarstwo-Kultura (1984). "Przegląd Księgarski i Wydawniczy", nr 1, s. 2.
 • Książka-Księgarstwo-Kultura (1989). "Przegląd Księgarski i Wydawniczy", nr 3, s. 2.
 • Kubacki, Przemysław (1995). Harlequin. Zdominowaliśmy 85% rynku romansów. Rozmowa
 ze Sławomirem Chojnackim, starszym redaktorem wydawnictwa Harlequin. "Megaron", 
nr 1, s. 5-7.
 • Łaziński, Marek (1992). Po targach. "Notes Wydawniczy", nr 2, s. 3.
 • Mielczarek, Tomasz (1998). Między monopolem a pluralizmem. Zarys dziejów komunikowania 
masowego w Polsce 1989-1997. Kielce: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana
 Kochanowskiego.
 • Mieroszewski, Juliusz (1997). Finał klasycznej Europy. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył
 Rafał Habielski. Warszawa-Lublin: Wydaw. Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu 
Literackiego w Paryżu; Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Mujżel, Jan (red. naukowy), (2003). Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej 
transformacji w Polsce. Warszawa: Wydaw. Ziggurat.
 • Nowodworska, Zbigniewa (1994). Samorządność - słowo niemodne [Rozmowa z Grzegorzem 
Bogutą]. "Megaron", nr 3, s. 4-6.
 • Papuzińska, Joanna, Zając, Michał (2001). Przypadek rynku książki. W: Państwo w polskiej 
gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Redaktor naukowy J. Beksiak, Warszawa:
Wydaw. Nauk. PWN SA, s. 137-150.
 • Pajestka, Józef (1994). O orientację na przyszłość w reformach polskich. Megatrendy cywiliza
cyjne a proces transformacji systemowej. Warszawa: Wydaw. Elipsa.
 • (PD, DD) [Dobrołęcka, Daria; Dobrołęcki, Piotr] (2009a). Błyskawiczna reakcja. Wydawnictwa
w latach 1989-1995, "Biblioteka Analiz", nr 26, s. 24-36.
 • (PD, DD) [Dobrołęcka, Daria; Dobrołęcki, Piotr] (2009b). Z dawnej nomenklatury. Porozumienie Wydawców. "Biblioteka Analiz", nr 26, s. 45-47.
 • (PD, DD) (Dobrołęcka, Daria; Dobrołęcki, Piotr] (2009c). Upadek państwowego hurtu. Składnica 
Księgarska. "Biblioteka Analiz", nr 26, s. 52-55.
 • (PD, DD) [Dobrołęcka, Daria; Dobrołęcki, Piotr] (2009d). Rozpad Domu Książki. Księgarstwo 
od 1956 do 1990 roku. "Biblioteka Analiz", nr 26, s. 58-62.
 • (PD, DD) [Dobrołęcka, Daria; Dobrołęcki, Piotr] (2009e). West Meets East. Targi książki.
 "Biblioteka Analiz", nr 26, s. 63-67.
 • PeŚ (oprac.) (1995). Harlequin - poetyka i koniunktura. "Megaron", nr 1, s. 7-9.
 • I Krajowe Targi Książki, Warszawa 14-18 września 1990. Spis wystawców. Katalog (1990). Warszawa: Wydaw. Ars Polony.
 • Porozumienie wydawnicze (1982). "Przegląd Księgarski i Wydawniczy", nr 9, s. 1 i 4.
 • Siekierski, Stanisław (2006). Książka we współczesnej kulturze polskiej. Pułtusk: Wydaw.
Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
 • Straus, Grażyna; Wolff, Katarzyna (1996a). Polacy i książki. Społeczna sytuacja książki
 w Polsce 1992. Warszawa: Wydaw. BN.
 • Straus, Grażyna; Wolff, Katarzyna (1996b). Czytanie i kupowanie książek w Polsce w 1994 r.
 Raport z badań. Warszawa: Wydaw. BN.
 • Szczepańska, Danuta (1993). Problemy PIK. Rozmowa z Grzegorzem Bogutą, prezesem Polskiej 
Izby Książki. "Notes Wydawniczy", nr 12, s. 17-21.
 • Szczepańska, Danuta (1995). Rynek książki. W: Kultura popularna - literatura - książka - rynek. 
Forum Czytelnicze II. Red. E. Piotrkiewicz-Karmowska. Warszawa: Polskie Towarzystwo
 Czytelnicze, s. 75-89.
 • Szyszkowska, Ewelina Maria (2003). Odmiany uczuć. Popularny romans kieszonkowy w Polsce
1990-2000. Warszawa: BN.
 • Szwajcer, Piotr (1992). Torwar ’92, "Notes Wydawniczy", nr 6, s. 3-5.
 • Tobera, Marek (2001). Rynek książki w Polsce (1989-2000). "Przegląd Biblioteczny", z. 3,
s. 237-241.
 • Tobera, Marek (2002). Prasa branżowa o rynku książki. W: Literatura - piśmienność - bi
blioteki. Forum Czytelnicze VIII. Kielce 27-30 maja 2001. Warszawa: Wydaw. Polskiego
 Towarzystwa Czytelniczego, s. 155-188.
 • Tobera, Marek (2008). Eksperyment bibliologiczny jako eksperyment rynkowy? Uwagi na mar
ginesie referatu Stanisława A. Kondka. W: Z badań nad książką i księgozbiorami historycz
nymi. T. 2. Warszawa: Wydaw. Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
 Uniwersytetu Warszawskiego, s. 55-75.
 • Tobera, Marek (2009). Rynek książki w Polsce. Dawne i nowe tropy badawcze. W: Zbiory 
i zasoby informacyjne bibliotek publicznych. Materiały z konferencji Naukowej. Opole 23-24 września 2008 r. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 35-64.
 • Tymoszczuk, Halina (1993), Przeżyć na rynku. "Notes Wydawniczy", nr 7/8, s. 19
.
 • Wasilewski, Andrzej (1995). Oszołomstwo i realizm. Warszawa: Wydaw. Projekt.
 • Zeibel, Andrzej (1994), Dom Książki. "Notes Wydawniczy", nr 3, s. 9-11.
 • Żuliński, Leszek. Foksal 17. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 2006: Państwowy 
Instytut Wydawniczy.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA089615

YADDA identifier

bwmeta1.element.2a8fda43-0385-3716-b76c-0800e5acb370
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.