Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 2 | 1 | 9-22

Article title

Dospělí uživatelé kochleárního implantátu a kvalita jejich života

Content

Title variants

EN
Adult users of cochlear implant and quality of their life

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek vychází z diplomové práce zaměřené na psychologické aspekty sluchového postižení a možnosti jeho kompenzace, mezi které se řadí různé druhy sluchadel a v poslední době také kochleární implantát. Kochleární implantát je jedna z nejmodernějších kompenzačních pomůcek pro osoby s těžkým sluchovým postižením. Článek stručně popisuje historii kochleárních implantací v České republice a situaci uživatelů kochleárního implantátu. Výzkum je zaměřen na zmapování kvality života dospělých uživatelů kochleárního implantátu a přínosu kochleární implantace. Z výsledků jsou pak vyvozena doporučení pro odbornou péči. Výzkumný projekt má podobu smíšeného výzkumu. Autorka k výzkumu použila metody: polostrukturovaný rozhovor, Dotazník subjektivní kvality života SQUALA a Glasgowský dotazník přínosu lékařského zákroku.
EN
The article is based on thesis, which is focused on psychological aspects of hearing-impairment and the possibilities of its compensation including the various kinds of hearing aids and lately also cochlear implant. The cochlear implant is one of the state-of-the-art compensation aid for people with profound hearing impair. The article shortly describes history of cochlear implantation in the Czech Republic and also situtation of users of cochlear implant. The research is centred on survey of quality of life of adult users of cochlear implant and benefit of cochlear implant. From the outcomes of thesis are concluded recommendations for professional care. Research design has a form of combined research. Author used following methods for the research: semi-structured interview, Subjective Quality of Life Analysis SQUALA and Glasgow Benefit Inventory.

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

9-22

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.2b25f86f-e2e7-46ec-a3e1-ed347cac5575
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.