Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 68 | 3 | 323-344

Article title

Myslet a mluvit "jako by"

Authors

Content

Title variants

EN
Thinking and speaking "As If“
DE
Denken und Sprechen "Als ob“

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V první části stati se zaměříme na rozdíl mezi modem jako by jako významným parametrem, který filosofická analýza odhaluje ve struktuře myšlenkových postojů či aktů, a modem jako by jako útočištěm, do nějž se filosofický systém uchyluje v krizových situacích: v situacích, kdy si chod systému vynucuje tahy, které jsou podle jeho vlastních kritérií nepřípustné. Toto přepínání do modu jako by, jeho důvody a jeho neúčinnost (jako východiska z krize) budeme sledovat v Kantově transcendentální dialektice. Krátce poukážeme na analogické problémy v teoriích prominentních analytických filosofů 20. století, které vybízejí ke stejně přímočarému (a stejně iluzornímu) řešení. V další kapitole povedeme paralelu mezi touto funkcí modu jako by na půdě teoretických systémů a jednou z rolí modu jako by v reálném životě: jako by v ní plní funkci média, v němž se má překlenout rozpor mezi skutečným a žádoucím stavem věcí. Na závěr vymezíme roli a dosah modu jako by ve fungování narativní fikce. I tato sféra, jak uvidíme, otevírá prostor pro fundamentální rozpory stejného druhu, jaké nás zajímaly v první části stati. Co se podstatně liší, jsou jejich důsledky na půdě teorie (kde mají destruktivní dopad a volají po „řešení“ v modu jako by) a na půdě narativní fikce (kde mohou působit jako produktivní princip).
EN
The paper starts with the distinction between (i) the as if mode as a parameter identified by philosophical analysis in the structure of thought acts and (ii) the as if mode as a refuge that a philosophical system resorts to in order to avoid consequences of its intrinsic contradictions. Examples of (i) are found in Kant’s ethics and aesthetics, while a prominent example of (ii) is discovered in Kant’s transcendental dialectics. A parallel is then drawn with well-known theories of 20th century analytical philosophy, where the as if mode could serve as an equally straightforward (and equally illusory) solution of analogical problems: problems caused by the fact that the theory requires and at the same time prohibits certain moves. In the second part, this function of the as if mode within philosophical systems is compared with everyday life situations, where the as if mode serves as a medium in which the distance between the actual and desirable states of affairs can be overbridged. The third part focuses on the role of the as if mode in narrative fiction. Even this sphere provides space for fundamental contradictions of the kind discussed in the first part. What is essentially different are their destructive consequences within theoretical systems (calling for „solutions“ in the as if mode) and their positive potential within narrative fiction where they can play a constructive role.
DE
Im ersten Teil der vorliegenden Abhandlung befassen wir uns mit dem Unterschied zwischen dem Als-ob-Modus als wichtigem Parameter, den die philosophische Analyse in der Struktur von Denkakten aufdeckt, und dem Als-ob-Modus als Zuflucht, die ein philosophisches System in Krisensituationen aufsucht, d. h. in Situationen, in denen das Funktionieren des Systems Maßnahmen erfordert, die nach den systemeigenen Kriterien unzulässig sind. Dieses Umschalten in den Als-ob-Modus, die Gründe dafür und seine Wirkungslosigkeit (als Ausweg aus der Krise) verfolgen wir anhand von Kants transzendentaler Dialektik. Dabei verweisen wir kurz auf ein vergleichbares Problem in den Theorien prominenter analytischer Philosophen des 20. Jahrhunderts, die zu einer ebenso direkten (wie illusorischen) Lösung auffordern. Im weiteren Kapitel ziehen wir Parallelen zwischen dieser Funktion des Als-ob-Modus auf dem Boden theoretischer Systeme und einer der Rollen des Als-ob-Modus in alltäglichen Situationen: das Als-ob spielt hier die Rolle des Mediums, in dem der Widerspruch zwischen dem wirklichen und dem erwünschten Stand der Dinge überbrückt werden soll. Abschließend umreißen wir die Rolle und die Reichweite des Als-ob-Modus im Wirken der narrativen Fiktion. Auch diese Sphäre öffnet den Raum für gleichartige fundamentale Widersprüche, die uns im ersten Teil der Abhandlung interessierten. Der wesentliche Unterschied besteht in den Folgen auf dem Boden der Theorie (die hier destruktiv sind und nach einer „Lösung“ im Als-ob-Modus rufen) und auf dem Boden der narrativen Fiktion (wo sie als produktives Prinzip wirken können).

Year

Volume

68

Issue

3

Pages

323-344

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.2b4e5418-542f-4102-ba06-208137d9d3f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.