Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2022 | 44 | 1 | 3-35

Article title

Jak tělu rozumět tělem. Příspěvek fenomenologie k překonání limitů mecha nistického paradigmatu ve fyzioterapii

Content

Title variants

EN
How to understand the body with the body. Phenomenological contribution to overcoming the limits of mechanistic paradigm in physiotherapy

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cílem článku je vysvětlit přínos Merleau-Pontyho fenomenologického pojetí tělesnosti pro teorii i praxi současné fyzioterapie. Mechanistické pojetí těla, na něž se fyzioterapie zpravidla odvolává, předpokládá univerzální model fungování těla a jeho vztah k prostředí vykládá kauzálně. Ve skutečnosti však neumožňuje uspokojivě vysvětlit principy účinků v praxi používaných terapeutických metod. Naproti tomu Merleau-Pontyho koncepce motorické intencionality poukazuje na fakt, že tělo „chápe“ praktický význam určité situace. Tělesné porozumění se pak projevuje zejména schopností adekvátně diferencovat, adaptovat či variovat motorické a posturální odpovědi na výzvy prostředí. Tato změna pojetí tělesnosti má zásadní důsledky i pro pochopení vztahu fyzioterapeuta s pacientem i samotnou terapeutickou intervenci. Fyzioterapeut by měl více vycházet z toho, že je sám tělem, a na základě toho vést tělesnou intencionalitu pacienta k rozvinutějšímu porozumění praktickému významu situací.
EN
This article aims to explain how Merleau-Ponty’s phenomenological account of embodiment contributes to the theory and practice of physiotherapy. The mechanistic conception of the body, to which physiotherapy usually refers, assumes a universal model of its functioning and interprets its relationship to the environment causally. In fact, however, it does not allow a satisfactory explanation of the effi ciency of the therapeutic methods used in practice. In contrast, Merleau-Ponty’s concept of motor intentionality points to the fact that the body “understands” the practical meaning of a situation. Bodily understanding is then manifested in particular by the ability to adequately diff erentiate, adapt or vary motor and postural responses to environmental challenges. This change in the conception of embodiment also has important implications for understanding the therapist-patient relationship and the intervention itself. Physiotherapists should draw more on the fact that they are themselves a body and, on this basis, guide the patient’s bodily intentionality towards a more developed understanding of the practical meaning of situations.

Year

Volume

44

Issue

1

Pages

3-35

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.2bcb6ec8-5f4b-45fd-861d-f303961cb3b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.