Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 4 | 78-96

Article title

Porodní plány : přehledová studie

Content

Title variants

EN
Birth plans  : a critical reflection

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cílem předkládaného textu je kritická reflexe zahraničních výzkumů týkající se porodních plánů a jejich implementace v praxi. Pozornost je tak věnovaná dopadu užití porodních plánů na zkušenost ženy s porodem, ženou pociťovanou kontrolu během porodu, ale i na průběh porodu a zdravotní stav ženy a novorozence po porodu. Vedle kritické reflexe metodologických studií zkoumajících efektivitu porodních plánů jsou zde popsány i faktory, které mohou užití porodních plánů i jejich efektivitu v praxi ovlivnit. Konkrétně se jedná o postoje zdravotníků k porodním plánům a rozlišení mezi porodními plány nabízenými zdravotníky či institucí a porodními plány, se kterými přicházejí ženy z vlastní inciativy. Dále pak je pozornost věnována podobě porodních plánů, rodičkami v porodních plánech nejčastěji uváděným požadavkům, charakteristikám žen, které mohou ovlivnit podobu porodního plánu, a souvislosti mezi porodními plány a představami žen o průběhu porodu.
EN
The aim of the presented paper is a critical reflection on foreign researches regarding birth plans and their implementation in practice. It focuses on the impact of the use of birth plans on the birth experience and a sense of control experienced by a woman during childbirth, but also on the impact of the use of birth plans on delivery outcomes from a medical point of view. Besides the critical reflection on methodological studies examining the effectiveness of birth plans, factors that may influence the use of birth plans and their effectiveness in practice are also described. Specifically, these comprise the attitudes of healthcare professionals towards the use of birth plans and the distinction between birth plans offered by healthcare professionals /institutions and those developed on the women’s own initiative. In addition, attention is paid to the form of birth plans, to the most common requests mentioned in women’s birth plans, to women’s characteristics that may affect the form of the birth plan, and to the relationship between birth plans and women’s visions of the birth process.

Year

Volume

12

Issue

4

Pages

78-96

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.2c1cd7fe-8be1-438d-b0d7-0610ba69b5f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.