Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 2 | 3 | 30-40

Article title

Klinická smrt jakožto změněný stav vědomí

Authors

Content

Title variants

EN
Clinical death as a changed state of consciousness

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Klinická smrt je charakteristická zástavou dechu a srdeční činnosti. Některé výzkumy ukazují, že přibližně 20 % jedinců, kteří jsou úspěšně resuscitováni, se vrací zpět do života s příběhem, zážitkem změněného stavu vědomí (zkušenost blízkosti smrti – near death experience - NDE), který má zpravidla vliv na jejich další život. Díky této zkušenosti u nich dochází ke změně hodnotového spektra, zájmu o náboženství, spiritualitu, snižuje se strach ze smrti, tito lidé žijí více přítomným okamžikem a jejich život se stává celkově smysluplnějším. Převážná většina zážitků má pozitivní konotaci. Novější výzkumy z devadesátých let ovšem ukázaly, že přibližně 7 % z nich je děsuplných a tudíž nepříjemných. Dosud nebyl zjištěn nepříjemný zážitek u dítěte. Základní fenomény jevu NDE jsou: obtížnost až nemožnost popsání zážitku, zaslechnutí výroku konstatující smrt, vnímání léčebných zákroků, pocity míru a klidu – nejčastěji bývají popisovány jako harmonie, lehkost, blaho, vnímání různých zvuků – střídají se příjemné, ale i nepříjemné, přičemž nepříjemné převládají, cesta tunelem, opouštění vlastního těla – OUT OF BODY EXPERIENCE, setkání se s dříve zemřelými přáteli, příbuznými, fenomén světla, panoramatický přehled dosavadního života od dětství až po současnost, hranice nebo předěl, návrat, zábrany ve sdělování zážitku, vliv zážitku na další život, nový náhled na smrt.
EN
Clinical death is characteristic pledge breath and cardiac activities. Some way researches reflect, that the approximately 20 % individuals that the succeed resuscitated, returns back to life with story, experience changed state of consciousness (near death experience), which has as a rule influence on their survival. Thanks that experience, near they there is a change value spectra, interest in religion, spirituality, sink fear from deaths, those people live more guests present moment and their live happen globally meaningful. Generalities experiences has positive connotation. Latter researches from ninetieth years indeed showed, that the approximately 7 % of these is nightmare and hence unpleasant. Haven't yet been down trip of child. Basic phenomena phenomenon NDE are: burdensomeness as far as impossibility diagnosis experience, heard statement assertive death, sensation medical steps, feelings peace and calm – most often if you had been me described like unison, facility, welfare, sensation different sounds – take turns pleasant, but also unpleasant, whereas unpleasant dominate, way through a tunnel, leaving personal bodies – OUT OF BODY EXPERIENCE, encounter earlier gamy friends, related, prodigy lights, Panoramic survey present life from a child after as much as present, limits or line of division, return, constraint in conveyance experience, influence experience on survival, new opinion on death.

Year

Volume

2

Issue

3

Pages

30-40

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.2d3919c8-79c9-4cf0-a4b0-904fde9dc645
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.