Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 62 | 6 | 711-744

Article title

Vícejazyčnost literárního života v českých zemích 14. a 15. století : Sedm tematických exkurzů v rámci bohemistiky

Content

Title variants

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie mapuje v sedmi případových studiích problematiku vícejazyčnosti bohemikálního písemnictví 14. a 15. století: I. Čeština jako „corpus delicti“, II. Alternace češtiny a němčiny v latinskojazyčném kontextu, III. Vícejazyčnost v praxi: mezi polylingvností a jazykovou interferencí, IV. Vícejazyčnost: mise en forme a mise en page, V. Melanž jako poetická technika, VI. Vícejazyčnost jako literární motiv, VII. Literární dějepis versus bohemikální vícejazyčné písemnictví. Vedle vztahů latiny, češtiny a němčiny si autor všímá také hebrejštiny, polštiny, slovenštiny a církevní slovanštiny a upozorňuje mimo jiné na potřebu korigovat en bloc formulovaná tvrzení o trojjazyčném literárním životě středověkých českých zemí.
EN
Seven short case studies chart the issues surrounding multilingualism in 14th and 15th century Bohemical literature: I) Czech as a „corpus delicti“, II) The alternation of Czech an German in the Latin language kontext, III) Mulitilingualism in practice: between polylingualism and liguistic interference, IV) Multilingualism: mise en forme and mise en page, V) Mélange as a poetic technique, VI) Multilingualism as a literary motif, VII) Literary history versus Bohemical multilingual literature. In addition to the relations between Latin, Czech and German, the author also takes into account Hebrew, Polish, Slovak and Old Church Slavonic, drawing attention inter alia to the need to correct blanket statements about trilingual literary life in the medieval Czech lands.

Year

Volume

62

Issue

6

Pages

711-744

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.2d39d5fa-bfee-46c9-8949-bf1d08e8a30a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.