Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1(17) | 203-213

Article title

Behaviour patterns in buyers as a premise for creating communication strategy between the company and the market

Authors

Content

Title variants

PL
Zachowania nabywców jako przesłanka tworzenia strategii komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The consumer is in the centre of interest in the market economy. Success of the company producing and selling products depends on his/ her market decisions. Knowledge of consumer's behaviour patterns and factors which shape him/ her constitutes the basis for formulating the company's marketing strategy. The paper addresses significance of having information about consumer's behaviour patterns for creating the marketing strategy of the company. It indicates the role of social and cultural factors in defining the promotion strategy. Their effect on the concept of the message, and the selection and role of various types of media in its execution is highly significant. The paper discusses, in particular, the effect of education of the society on the type and on the scope of application of advertising messages. The importance of colour or graphic symbols in perception of the message and success of the advertising campaign is discussed. Interaction of reference groups and opinion leaders is an important factor affecting consumer behaviour patterns, taken into account in designing promotional actions, especially in the field of advertising. The paper emphasises major significance of the effect of these factors on purchase of a product in the communication policy. The paper also describes psychological factors which shape consumer's behaviour patterns and their effect on the strategy of communication between the company and the market. It indicates usefulness of information about motivation in consumers in designing the communication message by the company. Knowledge of their nature allows selection of the appropriate instruments which stimulate purchase of the product. Attention has also been paid to the mechanisms of consumers' perception of advertising messages and their features recommended to make it attract their attention. The paper discusses the effect of learning on consumer's behaviour patterns and the role of this factor in the communication process. It also discusses the role of attitude and personality in developing consumers' behaviour patterns and usefulness of information about attitudes and personalities of prospective buyers in preparation of the contents of communication messages. The paper indicates also usefulness of information about lifestyles in building communication strategy, mostly in designing advertising messages.
PL
W gospodarce rynkowej w centrum zainteresowania znajduje się konsument. Od jego decyzji rynkowych zależy sukces przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego produkty. Wiedza o zachowaniu konsumenta i czynnikach go kształtujących stanowi podstawę przy formułowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa. W artykule zwrócono uwagę na znaczenie posiadania informacji o zachowaniu konsumenta dla tworzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Wskazano w nim na rolę czynników społeczno-kulturowych w ustalaniu strategii promocji. Mają one bardzo duży wpływ na koncepcję przekazu, na dobór i rolę różnych rodzajów mediów w jej realizacji. W szczególności omówiono wpływ wykształcenia społeczeństwa na rodzaj i zakres stosowania reklamy. Wskazano na znaczenie koloru czy symbolu graficznego na postrzeganie przekazu i na powodzenie kampanii reklamowej. Ważnymi czynnikami zachowań konsumpcyjnych, branymi pod uwagę w projektowaniu działań promocyjnych, zwłaszcza w dziedzinie reklamy, są oddziaływania grup odniesienia oraz liderów opinii. Zwrócono ponadto uwagę, że istotne znaczenie dla polityki komunikacji ma ustalenie siły wpływu tych czynników na zakup produktu. W artykule dokonano także charakterystyki czynników psychologicznych kształtujących zachowania konsumenta i ich wpływu na strategię komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wskazano w nim na przydatność informacji o motywacjach konsumentów w projektowaniu przez przedsiębiorstwa przekazu komunikacyjnego. Znajomość ich charakteru pozwala dobrać odpowiednie instrumenty pobudzające do zakupu produktu. Zwrócono również uwagę na mechanizmy postrzegania przez konsumentów przekazów reklamowych oraz na cechy, jakie powinien on mieć, aby przyciągał uwagę konsumentów. Omówiono wpływ uczenia się na zachowanie konsumenta i rolę tego czynnika w procesie komunikacji. Analizie poddano także rolę postaw i osobowości w kształtowaniu zachowań konsumentów oraz przydatność informacji o postawach i osobowościach potencjalnych nabywców w przygotowaniu treści przekazów komunikacyjnych. Wskazano wreszcie na przydatność informacji o stylach życia ludności w budowaniu strategii komunikacji, a głównie w projektowaniu przekazów reklamowych.

Year

Issue

Pages

203-213

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

printed
2011-06

Contributors

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
  • Leszek Rudnicki, Malopolska Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Katedra Zarzadzania, ul. Warynskiego 14, 33-100 Tarnow, Poland

References

  • Falkowski A., Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia doświadczenia za pomocą zmysłów, W: J. Strelau (red. nauk.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2: Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000. ISBN 83-87957-05-4.
  • Kieżel E., Konsument jako obiekt badań marketingowych, W: E. Kieżel (red.), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1999. ISBN 83-7246-185-6.
  • Kwarciak B., Atomy reklamy, "Aida" 1996, nr 1.
  • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. ISBN 83-208-1430-8.
  • Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków 2010. ISBN 978-83-60789-22-3.
  • Runyon K.E., Consumer Behavior and the Practice of Marketing, Bell and Howell Company, Columbus 1980. ISBN 0675081599.
  • Williams T.G., Consumer Behavior: Fundamentals and Strategies, West Publishing Co., St. Paul 1982. ISBN 0829904204.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA106415

YADDA identifier

bwmeta1.element.2db73584-dce5-31b2-8577-6da8c39da7ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.