Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 156 | 8 | 672-685

Article title

Jednotné autorské právo Evropské unie : utopie nebo budoucnost?

Authors

Content

Title variants

EN
Uniform copyright law of the European union : utopia or future?

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tento příspěvek stručně shrnuje dosavadní vývoj harmonizace autorského práva na úrovni Evropské unie, jeho současný stav a identifikuje nedostatky bránící korektnímu fungování jednotného vnitřního trhu v oblasti autorskoprávně chráněných statků. Dále se věnuje legislativním možnostem, jak současné autorské právo harmonizovat [přijímání dalších specializovaných směrnic, kodifikaci („codification“) nebo přepracování („recasting“)].Neúplnost úpravy, vyplývající mj. z teritoriality autorského práva, vedla k úvahám o možném dalším kroku - vytvoření jednotné ochrany autorského práva, respektive autorského práva s jednotným unijním účinkem - tedy plné unifikaci nařízením a vytvoření jednoho aktu regulujícího komplexně tuto problematiku. Další část příspěvku tak diskutuje možnosti a způsoby realizace takového ochranného režimu, a to zejména s ohledem na kompetence EU v této oblasti. Třetí část prezentuje již existující akademický návrh základů jednotného autorského práva Evropské unie tzv. „European Copyright Code“. Představena je jeho základní struktura, obsah, jakož i jeho kritika. V závěru jsou pak představeny názory zúčastněných stran na tuto problematiku získané Komisí v doposud nejkomplexnější konzultaci k problematice autorského práva, shrnuty získané poznatky a odhadován další možný vývoj v této oblasti.
EN
This paper briefly summarizes the development of copyright harmonisation at European Union level, its current situation and identifies gaps preventing a correct functioning of the internal market with copyrighted materials. It also discusses the legislative possibilities of how to further harmonise the current copyright regulation [adoption of further specialized directives, codification or over-haul thereof (“recasting”)]. The lacunae of the regulation, originating, inter alia, in the territorial nature of copyright led to consideration of a possible next step - the creation of a uniform copyright protection, respectively, copyright in the Union with a unitary effect - full unification via regulation and the creation of a single act comprehensively regulating this issue. The next part of the paper discusses the possibilities and means of realization of such a protection regime, especially regarding the competence of the European Union in this area. The third part describes the already existing academic proposal for a blueprint of such single European Union copyright, namely the so called “European Copyright Code”. Its basic structure, contents, as well as criticism are presented. The concluding part sums up the stakeholders’ opinion about this issue gathered by the Commission in the up until now most comprehensive consultation on the issue of copyright, summarises the findings and discusses possible future developments in this area.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.2de72db6-b8df-4b26-a936-f1f0f340c4e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.