Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(201) | 55-84

Article title

Wyobraźnia ekonomiczna w Polsce

Content

Title variants

EN
ECONOMIC IMAGINATION IN POLAND

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę zbadania charakteru współczesnej ekonomicznej wyobraźni Po- laków. Metodą ankietowego badania reprezentatywnego zrekonstruowane zostały ogólne (złożone) zespoły wyobrażeń na temat czynników korzystnych dla gospodarki jako całości, poszczególnych przedsiębiorstw oraz ludzi. Zbadane zostały determinanty poglądów tworzą- cych ogólniejsze wyobrażenia na ten temat, a także ich wpływ na stopień akceptacji demo- kracji.
EN
The paper attempts at investigation of contemporary economic imagination of the Poles. Representative survey data have been used to reconstruct general (composite) dimensions of imaginations of the factors beneficial to economic success on the levels of national economy, individual enterprises and people. The determinants of these imaginations on the one hand and their impact on attitudes to democracy on the other have been measured and discussed.

Year

Issue

Pages

55-84

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Andrzej K. Kozminski, Akademia Leona Kozminskiego, ul. Jagiellonska 57/59, 03-301 Warszawa, Poland

References

 • Badora, Barbara i Michał Wenzel. 2000 Państwo a gospodarka. W: Krzysztof Zagórski i Michał Strzeszewski (red.). Nowa rzeczywistość: Oceny i opinie 1989–1999. Warszawa: CBOS- Wyd. Dialog, s. 97–106.
 • Becker, Garry S. 1993. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Carpenter, Jefferey. 2002. Coevolving Social Institutions: An Example of Status and Markets. W: Friket Adaman i Pat Devine. Economy and Society: Money, Capitalism and Transition. Montreal, New York, London: Black Rose Books, s. 64–88.
 • Carruthers, Bruce C. i Sarah L. Babb. 2000. Economy, Society, Markets, Meanings and Social Structure. Thousand Oaks, London, New Delhi: Pine Forge Press.
 • Cichomski, Bogdan, Wiesława Kozek, Paweł Morawski i Witold Morawski. 2001. Sprawie- dliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Coleman, James. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. „American Journal of Sociology Supplement”: 95–120.
 • Domański, Henryk, Andrzej Rychard i Paweł Śpiewak. 2005. Polska jedna czy wiele. Warsza- wa: Trio.
 • Falkowska, Macieja i Bogna Wciórka. 2000. Stosunek do nierówności społecznych. W: Krzysz- tof Zagórski i Michał Strzeszewski (red.). Nowa rzeczywistość: Oceny i opinie 1989–1999. Warszawa: CBOS-Wyd. Dialog, s. 147–158.
 • Federowicz, Michał. 2004. Między ideałem a rzeczywistością. Postawy wobec gospodarki ryn- kowej. W: Lena Kolarska-Bobińska (red.). Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wize- runek biznesu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 37–72.
 • Frentzel-Zagórska, Janina i Krzysztof Zagórski. 1993. Polish Public Opinion on Privatization and State Interventionism. „Europe-Asia Studies” (45)4 : 705–728.
 • Fukuyama, Francis. 1997. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa- Wrocław: PWN.
 • Inglehart, Ronald i Christian Welzel. 2007. Modernization, Cultural Change, and Democracy – The Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Jershina, Jerzy. 1999. Postawy etatyzmu ekonomicznego, autorytaryzmu, nacjonalizmu i orien- tacje na przedsiębiorczość w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa. W: Piotr Sztompka (red.). Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Nau- kowe PWN, s. 95–199.
 • Kelley, Jonathan i Krzysztof Zagórski. 2005. Economic Change and the Legitimation of Ine- quality: The Transition from Socialism to the Free Market in Central-East Europe. „Re- search in Social Stratification and Mobility”, Vol. 22: 319–364.
 • Kolarska-Bobińska, Lena. 1994. Aspirations, Values and Interests – Poland 1989–94. Warsaw: IFiS Publishers.
 • Koralewicz, Jadwiga i Krzysztof Zagórski. 2009. O warunkach życia i optymistycznej orienta- cji Polaków. W: Krzysztof Zagórski (red.). Życie po zmianie – Warunki życia i satysfakcje Polaków. Warszawa: CBOS-Scholar, s. 13–44.
 • Kostera, Monika. 1996. Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: PWE.
 • Koźmiński, Andrzej K. 1982. Po wielkim szoku. Warszawa: PWE.
 • Koźmiński, Andrzej K. i Andrzej M. Zawiślak. 1982. Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych. Warszawa: PWE.
 • Lewis-Beck, Michael S. 1991. Economics and Elections: The Major Western Democracies. An Arbor: The University of Michigan Press.
 • Mills, C. Wright. 1959. The Sociological Imagination. Oxford: Oxford University Press. Morawski, Witold. 1991. Democracy and the Market on the Treshold of the Great Transformation. „Sisyphus – Sociological Studies” (VII): 25–32.
 • Polanyi, Karl. 1957. The Great Transformation. Boston: Bacon Press.
 • Putman, Robert D. 1995. Blowing Alone: America’s Declining Social Capital. „Journal of Democracy”, Vol.6, No.1: 65–78.
 • Roguska, Beata. 2007. Opinia publiczna o demokracji. W: Lena Kolarska-Bobinska, Jacek Kucharczyk i Jarosław Zbieranek (red.). Demokracja w Polsce 2005–2007. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 263–284.
 • Serra, Narcis i Joseph E. Stiglitz (red.). 2008. The Washington Consensus Reconsidered. Toward a New Global Governance. Oxford: Oxford University Press.
 • Simon, Janos. 2000. The Interpretation of the Political Left and Right in Central Europe and in Hungary. „Central European Political Science Review”, Vol.1, nr 2: 121–142. Słomczyński, Kazimierz M. i Krystyna Janicka. 2009. Structural Determinants of Trust in Public Institutions. „International Journal of Sociology”, Vol. 39, nr 1: 8–29.
 • Staniszkis, Jadwiga. 2001. Postkomunizm. Gdańsk: Słowo-Obraz-Terytoria.
 • Strzeszewski, Michał i Michał Wenzel. 2000. Postawy wobec demokracji. W: Krzysztof Zagórski i Michał Strzeszewski (red.). Nowa rzeczywistość: Oceny i opinie 1989–1999. Warszawa: CBOS-Wyd. Dialog, s. 53–62.
 • Sullivan, Arthur i Steven M. Sheffrin. 2003. Economic Principles in Action. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
 • Sztompka, Piotr. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak. Śpiewak, Paweł. 2005. Polska jedna czy wiele. Warszawa: Trio.
 • Tarkowski, Jacek. 1989. Between Centralizm and Pluralism: Has Corporatism any Future in Poland? „Sisyphus – Sociological Studies”, Vol. VI: 27–45.
 • Tatarkiewicz, Władysław. 2010. Szkoła Marburska i jej idealizm. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewecki.
 • Wenzel, Michał i Krzysztof Zagórski. 2005. Między amerykańskim a europejskim modelem społecznym – Wybory Polaków. W: Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk i Piotr M. Ka- czyński (red.). Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 57–845.
 • Williamson, John. 2008. A Short History of the Washington Consensus. W: Narcis Serra i Joseph E. Stiglitz (red.). The Washington Consensus Reconsidered. Oxford: Oxford University Press, s. 31–40.
 • Zagórski, Krzysztof. 1998. Transformation, Reforms and Attitudes to Neo-corporatism in Poland, Finland and Australia. W: Edmund Wnuk-Lipiński (red.). Values and Radical Social Change. Warszawa: ISP PAN, s. 111–140.
 • Zagórski, Krzysztof. 2001. Support for Government, Evaluation of Current Situation and Legitimacy of Democratic Transformation in Poland, 1989–2000. „Central European Political Science Review” (2)3: 44–66.
 • Zagórski, Krzysztof. 2010. Warunki bytu a zadowolenie i stan psychiczny. W: Witold Morawski (red.). Modernizacja Polski: struktury, agencje, instytucje. Warszawa: WAiP.
 • Zaheer, Akbar, Bill McEvily i Vincenzo Perrone. 1998. Does trust matter? Exploring the effects of interpersonal trust on performance. „Organization Science” 9 (2): 141–59.
 • Ziółkowski, Marek. 2004. Utowarowienie stosunków społecznych a rozchwianie systemów wartości we współczesnej Polsce. „Kultura i Społeczeństwo” XLVIII(2): 3–17.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA097112

YADDA identifier

bwmeta1.element.2e9c315a-c8a4-3190-92c0-56ac00cd97af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.