PL EN


2011 | 5 | 2-3 | 24-33
Article title

Zdravotní aspekty nezaměstnanosti

Content
Title variants
EN
Health aspects of the unemployment
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Paid employment is nowadays a very important part of one's identity as it satisfies the need for a wage-earning capacity, facilitates socialization and provides time structure. Unemployment is a very stressful life event that causes psychological but also physical health changes. We can mention feelings of anxiety, depression and so on. There is a very significant interaction between psychological factors and physiological proclivity for illness. There are also a lot of corresponding factors in relation to unemployment and health that cannot be fully described as there are significant differences between people. Especially people with lower socioeconomic status are at a health risk. The main aim of this study is to show the wide complexity of the unemployment problem in the area of health research.
CS
Placené zaměstnání se v naší společnosti stalo důleţitou součástí osobní identity, neboť uspokojuje potřebu finančního příjmu, umoţňuje společenský kontakt a strukturuje čas. Nezaměstnanost je vysoce stresující ţivotní událost, která způsobuje dopad nejen na psychické, ale i fyzické zdraví. Můţe tak vyvolávat psychické důsledky úzkosti, deprese atd. Na zdravotní stránce nezaměstnaných osob se významně spolupodílí psychologické faktory s fyziologickou predispozicí k nemocem. S ohledem na významné individuální rozdíly mezi nezaměstnaností a zdravím je obtíţné nalézt jednoznačnou souvislost. Mezi obzvláště ohroţenými jsou osoby s niţším socioekonomickým statusem. Hlavním záměrem této přehledové studie je především upozornit na značnou komplexnost problému nezaměstnanosti v oblasti výzkumu zdraví.
Keywords
Year
Volume
5
Issue
2-3
Pages
24-33
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.3003c684-9b57-44e8-b62f-644c9cb53a07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.