Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 156 | 1 | 1-19

Article title

K prvání kvalifikaci ujednání odporujících cenovým předpisům

Content

Title variants

EN
On the legal classification of agreements opposing price regulations

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Pojednání bere v úvahu, že ani v tom nejliberálnějším ekonomickém systému se veřejná moc nezříká zásahů do hospodářského života, regulaci cen z toho nevyjímaje. V právním státě představuje cenová regulace výjimečné opatření a akceptovat ji lze jen za podmínek zcela omezených, podmíněných intenzivním veřejným zájmem. Autoři se v příspěvku zabývají řešením otázek souvisejících s případy smluvních ujednání o úplatě za situace, kdy dohodnutá výše úplaty odporuje regulované ceně. Rozbor poukazuje na poznatky spojené s měnícími se úpravami v českém právu, v němž se v průběhu století vystřídaly snad všechny možné přístupy k právnímu řešení takového konfliktu. Stať zvláště upozorňuje na nelogičnost právního pravidla § 758 obchodního zákoníku, podle kterého měla při jakémkoli porušení cenové regulace (tedy i při ujednání ceny nižší než nejméně přípustné) platit pro smluvní strany cena přípustná podle cenových předpisů jako maximální. Autoři uzavírají, že nejpřijatelněji lze tento konflikt řešit zachováním platnosti smlouvy s tím, že ujednání o ceně soud na návrh strany změní tak, aby úplata vyhovovala cenovým předpisům, a určí ji jako spravedlivou.
EN
This treatise takes into account that even in the most liberal economic system, the public power does not renounce its possible interference into economic life, regulation of prices is no exception. For the rule of law system, price control represents an exceptional measure and is accepted only under limited condition, conditional upon intense public interest. The authors deal in this paper with issues connected with cases of contractual arrangements for the remuneration in situations where the agreed amount of consideration contradicts the regulated price. The analysis highlights the findings associated with changing regulations in the Czech law, which, over the many centuries, have tried almost all the possible approaches for a legislative solution to such conflicts. The article specifically highlights the illogic of the rule we find in § 758 of the Commercial Code, according to which any violation of price regulation (i.e. also in agreements on rates lower than minimally allowed) the price to be paid by the Parties, as permitted by the law, counts as the maximum price. The authors conclude that the best way how to solve this conflict is by maintaining the validity of that contract which included the arrangements for the court to change to the price so that it reflects the price regulations in place and which the court determines as fair.

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.30602021-fdf2-4b87-896c-85669bc32aec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.