Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 156 | 4 | 301-320

Article title

Historické aspekty a smerovanie finančného práva v SR

Content

Title variants

EN
Historical aspects and orientation of financial law on Slovakia

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Súčasťou právneho systému Slovenskej republiky je dlhodobo aj finančné právo ako samostatné a nekodifikované právne odvetvie verejného práva. Na uvedenej skutočnosti sa zhodujú nielen teoretici finančného práva, ale vyplýva to aj z odbornej právnickej literatúry, ktorá sa zaoberá teóriou práva. Slovenské finančné právo upravuje finančno-právne vzťahy rozmanitého charakteru. Z tohto dôvodu sa finančné právo zvykne členiť na samostatné celky, respektíve pododvetvia, a to rozpočtové právo, menové právo, devízové právo, colné právo, poplatkové právo, právo finančného trhu, prípadne aj daňové právo. Spoločensko-ekonomické, ale aj politické zmeny, väčšinou znamenajú následné zmeny v právnej úprave finančno-právnych vzťahov.V poslednom období došlo k viacerým takýmto, dá sa povedať zásadným zmenám, ktorými boli najmä prechod z centrálne riadenej ekonomiky na ekonomiku trhovú, vznik Slovenskej republiky, vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a následne do eurozóny.Cieľom článku je zamyslieť sa nad existujúcimi charakteristikami finančného práva (ktoré sú výsledkom nielen slovenskej, ale aj českej teoretickej obce), jeho členením, prípadne obsahom, a to všetko v kontexte historických súvislostí s dôrazom na nedávne politické a spoločensko-ekonomické zmeny.Výsledkom skúmania sú úvahy o vymedzení a štruktúre finančného práva ako samostatného právneho odvetvia v súčasnom období. Článok obsahuje aj náčrt možného budúceho smerovania finančného práva na Slovensku, vrátane skutočností, ktoré môžu mať vplyv na jeho obsahovú stránku.
EN
Financial law is an autonomous and non-codified branch of public law of the legal system of the Slovak republic. This fact is accepted not only by theorists of financial law but it follows from the literature dealing with the theory of low. The Slovak financial law provides for legal relations of various characters. For this reason financial law is obviously divided into independent parts, or, sub-branches, such as: budget law, monetary law, custom law, charge law, law of financial market and tax law. Social, economic and political changes result in consequent adjustments of financial - legal relations. Several principal changes took place during last period. Especially the transfer from centrally regulated to market economics, constitution of the Slovak republic, its integration into European Union and afterwards into euro-monetary area. The goal of this paper is to point out the existing characteristics of financial law, its content and structure in historical context with emphasis on the last political and socio-economical changes. Results of this review are reflected in the definition and structure of financial law, as autonomous legal branch. This paper provides a sketchfor possible orientation in financial law of Slovakia for the future, including the facts that could influence its content.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3098db6a-61f6-474a-8976-925f893bc3ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.