Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2022 | 70 | 2 | 233-247

Article title

Nevyčerpat revoluci v jediném okamžiku: Benjaminův "Surrealismus"

Authors

Content

Title variants

EN
To not exhaust the revolution in a single moment: Benjamin’s “Surrealism”

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie ukazuje, že Benjaminovu koncepci revoluce, předloženou v eseji „Surrealismus“, lze chápat jako způsob dlouhodobého transformování skutečnosti. Nevyčerpat se v jediném okamžiku umožňuje Benjaminově revoluci především její vztah k vyvíjející se technice, dlouhodobě vstupující (v podobě stále nových předmětů) do každodenního života společnosti. „Surrealismus“ nabízí možnost nahlížet nové technické předměty jako obrazy a poté jim specifickým způsobem rozumět díky metodě profánního osvícení. Porozumění nové technice jako obrazu – její „přečtení“ – umožňuje zužitkovat její revoluční potenciál k aktivní transformaci společnosti. Technika se díky profánnímu osvícení ukazuje být součástí kolektivního těla. Stává se tak orgánem transformace spíše než nástrojem ovládání. Benjamin však ponechává význam svých pojmů do jisté míry otevřený, a tak následující studie navrhne konkrétní interpretaci pojmů obrazu a profánního osvícení a předvede, jak zakládají autorovo pojetí revoluce.
EN
The study shows that Benjamin’s conception of revolution, put forth in his essay “Surrealism: The Last Snapshot of the European Intelligentsia,” can be understood as a way to bring about a long-term transformation of reality. To not exhaust revolution in a single moment is facilitated, above all, by the relationship of Benjamin’s revolution to evolving technology, which constantly enters (in the form of new objects) into the daily life of society. “Surrealism” offers an opportunity to look at new technological objects as images and to understand them in a specific way thanks to the method of profane illumination. Understanding new technology as an image – its “reading” – enables one to use its revolutionary potential towards an active transformation of society. Thanks to profane illumination, technology proves to be a part of the collective body. It thus becomes an organ of transformation rather than an instrument of control. Since Benjamin leaves the meaning of his concepts to a certain extent open, this study will try to present a concrete interpretation of the concepts of image and profane illumination and demonstrate how they establish the author’s conception of revolution.

Year

Volume

70

Issue

2

Pages

233-247

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.315910c5-2988-4a33-bb68-1ad005d8a162
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.