Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 3(45) | 119-132

Article title

Stan planistyczny gmin województwa podlaskiego z obszarami cennymi przyrodniczo

Content

Title variants

EN
The status of land development planning in municipalities with environmentally valuable areas in Podlaskie Voivodeship

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena aktywności planistycznej samorządów gminnych i ruchu inwestycyjnego na cennych przyrodniczo obszarach należących do województwa podlaskiego. Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym ma szczególnie duże znaczenie na terenie gmin obejmujących obszary cenne przyrodniczo. Pozwala zachować naturalne środowisko dla przyszłych pokoleń i utrzymać procesy ekologiczne. Jednak ochrona nie może ograniczać rozwoju inwestycyjnego. Gminy z obszarami cennymi przyrodniczo powinny posiadać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w których określa się sposób racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i wznoszenia zabudowy. Dotyczy to zwłaszcza gmin, które oprócz funkcji ekologicznych odgrywają ważną rolę w rozwoju turystyki, transportu i znajdują się w strefach podmiejskich.
EN
The aim of this paper is to evaluate the activity of local governments’ planning and investment service in the environmentally valuable areas of Podlaskie Voivodeship. Spatial planning at the local level is extremely important, especially in the environmentally valuable areas. It makes it possible to preserve the natural environment for future generations and to maintain ecological processes. However, protective measures should not disturb municipal investments. One of the appropriate solutions is the introduction of local land development plans – a framework of rational management of natural resources and of marketing development. This is particularly important in the areas of municipalities which, beside ecological functions, play an important role in the development of tourism and transport, and are situated in suburban areas.

Contributors

 • Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
 • Slawomira Hajduk, Politechnika Bialostocka, Wydzial Zarzadzania, ul. Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland

References

 • Anusz S., 2005, "Monitoring planowania przestrzennego. Refleksje badacza", Urbanista, nr 12, s. 28-30
 • Hajduk S., 2010, "Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(39), s. 105-115.
 • Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz L, 2007, Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Warszawa: Ernst & Young.
 • Jędraszko A., 2005, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Warszawa: Unia Metropolii Polskich; Kryspinów: Wydawnictwo Platan.
 • NIK, 2004, Informacja o wynikach kontroli realizacji inwestycji na obszarach położonych wokół miast i na terenach o wysokich walorach turystycznych w województwie podlaskim, Białystok: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Białymstoku.
 • NIK, 2007, Informacja o wynikach kontroli kształtowania polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Sejmik Województwa Podlaskiego, 2003, Uchwała nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 27 czerwca 2003 r. w, sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego.
 • Śleszyński P., 2007, "Czy istnieją związki aktywności obywatelskiej z realizacją prac planistycznych?", Samorząd Terytorialny, nr 5, s. 39-48.
 • Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2008, Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 roku, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Śleszyński P, Komornicki T., Zielińska B., Stępniak M., 2009, Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2008 roku, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA104419

YADDA identifier

bwmeta1.element.317fdb37-6556-32d7-9495-5dcc31447060
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.