PL EN


2017 | 61 | 3 | 267-280
Article title

Slovenská adaptácia dotazníka na hodnotenie schizotypových čŕt osobnosti Schizotypal Personality Questionnaire

Content
Title variants
EN
Slovak adaptation of the Schizotypal Personality Questionnaire
Languages of publication
SK
Abstracts
EN
Objectives. The aim of the present study was to adapt the Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ), one of the most widely used methods for the assessment of schizotypy, into the Slovak language and investigate its basic psychometric properties (reliability, latent structure, gender differences, and measurement invariance) in healthy volunteers. Sample and setting. The Slovak version of the questionnaire (SPQ-SK) was completed by 267 responders (120 men and 147 women) with a mean age of 25.3 years (SD = 5.5). SPQ includes 74 binary items arranged into 9 subscales. Hypotheses. Latent structure of two concurrent models, a three-factor and a four-factor model were tested. Statistical analysis. Gender differences were assessed by Welch t-test. Internal consistency was assessed using Cronbach’s alpha and ordinal alpha. Confirmatory factor analysis (CFA) was calculated using the maximum likelihood method. χ2-test, CFI, RMSEA, SRMR, AIC and BIC were used to evaluate and compare the respective models. Measurement invariance was assessed by χ2 and CFI differences. Results. SPQ-SK showed an acceptable internal consistency. On average, men scored higher in the dimensions Odd or Eccentric Behavior, No Close Friends, and Constricted Affect, whereas women scored higher on Excessive Social Anxiety and Magical Thinking. CFA indicated that a modified three-factor structure represented the best model for SPQ-SK. This model also showed configural invariance and weak measurement invariance. However, strong and strict invariance was only partially supported. Study limitations. The research sample consisted of healthy individuals. Further investigations are needed to determine clinically relevant scores.
SK
Cieľ. Cieľom práce bolo adaptovať jednu z najpoužívanejších metód na stanovovanie schizotypie - Schizotypový osobnostný dotazník (Schizotypal Personality Questionnaire, SPQ) - v slovenských podmienkach a zistiť jej základné psychometrické vlastnosti (reliabilitu, latentnú štruktúru, rodové rozdiely a invarianciu merania) u zdravých dobrovoľníkov. Výskumný výber a metóda. Slovenskú verziu dotazníka (SPQ-SK) vyplnilo 267 respondentov (120 mužov a 147 žien) s priemerným vekom 25,3 roka (SD = 5,5). SPQ pozostáva zo 74 dichotomických položiek, ktoré sú zaradené do deviatich subškál. Hypotéza. Testované a porovnávané boli konkurenčné modely latentnej štruktúry SPQ - trojfaktorový a štvorfaktorový model. Štatistická analýza. Rodové rozdiely boli posudzované Welchovým t-testom. Vnútorná konzistencia bola posudzovaná Cronbachovým a ordinálnym koeficientom alfa. Konfirmačná faktorová analýza (CFA) bola vypočítaná pomocou metódy maximálnej vierohodnosti. Pre posúdenie a porovnanie modelov bola využitá štatistika χ2 a indexy CFI, RMSEA, SRMR, AIC a BIC. Invariancia merania bola overovaná pomocou rozdielov v χ2 a CFI jednotlivých vnorených modelov. Výsledky. SPQ-SK preukázalo akceptovateľnú vnútornú konzistenciu. Muži skórovali v priemere viac v dimenziách excentrické správanie, chýbanie blízkych priateľov a zúžený afekt, zatiaľ čo ženy dosahovali vyššie skóre v dimenziách sociálna úzkosť a magické myslenie. Výsledky CFA preukázali ako najvhodnejší trojfaktorový model. Tento model taktiež preukázal konfiguračnú a slabú faktorovú invarianciu. Silná a striktná invariancia však bola podporená iba čiastočne. Limity. Výskumný súbor tvorili zdraví jedinci. Pre stanovenie klinicky významného skóre je potrebný ďalší výskum.
Year
Volume
61
Issue
3
Pages
267-280
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.31e67c56-385c-43f1-8e6c-2b4d3e393a70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.