Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 13 | 1 | 40-71

Article title

Teorie ztráty šance - debata nad vybranými aspekty, možností aplikace a alternativami

Authors

Content

Title variants

EN
The  loss of chance doctrine - debate on selected aspects, possibility of application and alternatives

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tento článek se zabývá problematikou teorie ztráty šance. Sestává převážně z nejdůležitějších částí debaty a závěrů obsažených v autorově diplomové práci. Zvažuje argumenty pro a proti užití teorie ztráty šance a nabízí závěr, že zmíněná teorie je v rámci českého práva aplikovatelná. Tento závěr je podpořen rovněž interpretací relevantních ustanovení českého občanského zákoníku. Článek pracuje také s možnými alternativami k řečené teorii a zakládá důvody, proč by teorie ztráty šance měla převážit jako řešení problémů spojených s medicínskou odpovědností jako je nejistota ohledně následků protiprávního jednání.
EN
This article focuses on the issue of the loss of chance doctrine. It consists mainly of the most important parts of a debate and a conclusion contained in the thesis of the author of this article. The article evaluates arguments for and against the use of the loss of chance doctrine and offers the conclusion that the mentioned doctrine is applicable in Czech law. This conclusion is supported also by interpretation of relevant stipulations of the Czech civil code. The article also works with possible alternatives to the mentioned doctrine and establishes reasons why the loss of chance doctrine should prevail as a solution of problems connected to the medical liability cases such as uncertainty of the outcome of unlawful conduct.

Contributors

author
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.322c2977-d230-40c4-b132-3311caa978d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.