PL EN


2016 | 64 | 3 | 408-418
Article title

Katalog démonologických pověstí, žánr a strukturální naratologie. : Literárněteoretické poznámky k folkloristickému dílu

Authors
Content
Title variants
EN
Catalogue of demonological legends, genre and structural narratology : Literary theory notes on an ethnographic work
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
This text is based on a catalogue of demonological legends, i.e. a work of folklore, incorporating an implied folkloric conception of literary work and method that is applied to examine folkloric literature. This method is compared with the literary studies method and indicates how on the basis of the various methods, both literary studies and folkloric, the very concept of literature and associated key categories are transformed, i.e. the author, text, genre system and so forth. The text also provides information on catalogues of folk literature in general and on this particular catalogue of demonic legends.
CS
Text vychází z katalogu démonologických pověstí, tedy z práce folkloristické, resumuje implikovanou folkloristickou představu o literárním díle a metodu, kterou na zkoumání literatury folkloristika uplatňuje. Tuto metodu srovnává s metodou literární vědy a ukazuje, jak se na základě různých metod, literárněvědné a folkloristické, proměňuje samotný pojem literatury a příbuzných základních kategorií: autora, textu, žánrového systému aj. Text je zároveň informací o katalozích lidové slovesnosti obecně i o konkrétním katalogu démonických pověstí.
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.3235d8ad-15bc-4422-899b-ce83bd3ce88c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.